SS-B (La) testi

SS-B (La) testi bir kollajen doku hastalığı olan Sjögren sendromu başta olmak üzere kollajen doku hastalığı olasılığı düşünülen hastalarda istenir. Bu gibi durumlarda genellikle  ilk aşamada tarama amacıyla antinükleer antikor (ANA) testi yapılır. SS-B/La,  ekstrakte edilebilir bir nükleer antijendir.

SS-A/Ro, RNP ve Sm antikorları ile birlikte ekstrakte edilebilir nükleer antijenler grubunu oluşturur.

Sjögren sendromu:

Başta tükürük bezleri ve gözyaşı bezleri olmak üzere ekzokrin organların lenfositik infiltrasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Daha çok 40-50 yaş aralığında görülür. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha sık görülür.

Hastaların çoğunda kseroftalmi (göz kuruluğu), kserostomi (ağız kuruluğu), parotis bezi büyümesi, gibi şikayetler ve bulgular tespit edilir. Bunların dışında, artralji, artrit, Reynaud fenomeni, miyalji, pulmoner hastalık, gastrointestinal hastalık, lökopeni, anemi, lenfadenopati, nöropati, vaskülit, renal tubuler asidoz ve lenfoma gibi ekstraglandüler bulgular da tespit edilebilir.

Hastaların yaklaşık yarısında kseroderma (cilt kuruluğu), elle de hissedilen veya hissedilmeyen purpura ve ürtiker gibi bulgular da mevcut olabilir.

Hastalık tablosu diğer romatizmal hastalıklara eşlik etmiyorsa primer Sjögren sendromu, SLE, romatoid artrit, veya skleroderma gibi romatizmal hastalıklara eşlik ediyorsa sekonder Sjögren sendromu olarak adlandırılır.

Test sonucunun yorumu:

Sjögren sendromlu ve sistemik lupus eritematozuslu hastalarda pozitif bulunur. Sjögren sendromlu hastaların %60 kadarında, sistemik lupus eritematozuslu hastaların %10-15 kadarında pozitif bulunduğu bildirilmektedir.

Pozitif neticeler, bağ dokusuna yönelik otoantikorlara bağlı bir hastalık bulunduğunun kuvvetli bir kanıtı olarak kabul edilir. SS-B İmmunofloresans tekniği kullanılarak yapılan ANA araştırmasında benekli boyanma modeline neden olur.

Neonatal lupus hastalığı olan çocukların çoğunluğunda SS-A ile birlikte SS-B de pozitif bulunur. SS-A negatif iken tek başına SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur.

Numune:

Serum

Referans değer:

Negatif.

SS-B (La) testi” için bir yorum

%d blogcu bunu beğendi: