Anti-Gliadin IgA Testi, Çölyak Hastalığı Belirtileri ve Tanısı

Anti-Gliadin Antikor testi başlıca Çölyak Hastalığı ve Dermatitis Herpetiformis’in teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Çölyak Hastalığı Nedir ?

Çölyak Hastalığı, alerji dışı immun mekanizmalarla, Buğday, Arpa ve Çavdar gibi bazı tahılların depo proteini olan Gluten’de bulunan Gliadin’e karşı duyarlılık gelişmesi sonucunda meydana gelen, Bağırsaklarda emilim bozukluğuna yol açan bir hastalıktır.

Çölyak hastalığı sıklığı bazı toplumlarda 1:100’e varabilir, vakaların çok büyük kısmı belirti vermeden ve teşhis konulmadan yaşamını sürdürür.

Genetik kökeni tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte, hastaların akrabalarında da görülme sıklığının yüksek olması, Down sendromu, Turner sendromu, Williams sendromu hastalarında, selektif IgA yetersizliği olanlarda, Tiroidit ve Tip 1 Diabet gibi otoimmun hastalığı olanlarda daha sık görülmesi, Çölyak Hastalığı’nın genetik kökenli bir hastalık olduğunu düşündürmektedir.

Emilim bozukluğu, çocuklarda ek besine geçilmesinden kısa bir süre sonra başlayabilmekle birlikte, teşhisin konulması çoğunlukla yıllar sonra gerçekleşmektedir.

Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir ?

Hastalığın malabsorpsiyonla ilişkili klasik semptomları ;

İshal

Steatore (Yağlı dışkı)

Kilo kaybı

Gaz birikmesine bağlı abdominal gerginlik

Güçsüzlük

Kas zayıflığı ve

Gelişme geriliği’dir.

Ancak, belirti ve şikâyetlerin şiddeti hastadan hastaya belirgin derecede değişiklik gösterir.

Klasik semptomlara daha çok 2 yaş altı çocuklarda rastlanır.

Daha ileri yaş gruplarında belirtiler çoğunlukla daha hafif olur.

Yorgunluk

Demir Eksikliği Anemisi

Pubertenin gecikmesi

Boy ve kilo azlığı

Amenore

Kronik gastrointestinal şikâyetler

Yorgunluk

Osteoporoz

Tekrarlayan Aftöz Stomatit

Dişlerde Enamel Hipoplazisi çölyak hastalığı olasılığını akla getiren başlıca bulgu ve belirtilerdir.

Bu hastalarda Ataksi ve Periferik Nöropati gibi nöropsikiatrik bulgular da görülebilir.

Emilim bozukluğunun şiddetine bağlı olarak çeşitli derecelerde biyokimyasal değişiklikler görülebilir.

Demir, Folik asit, B12, D ve A vitamini seviyelerinde düşüklük, ALP, ALT, AST enzim aktivitelerinde yükseklik ve Anemi görülebilir.

Çölyak Hastalığı Tanısı Nasıl Konur ?

Hastalığın teşhisi, Serolojik testler ve Bağırsak Biyopsisi ile konulur.

IgA sınıfı Endomisyal Antikorlar ve Doku Transglutaminaz Antikorları en yüksek duyarlılığa sahip markerlardır.

Yeterince sensitif ve spesifik olmaması nedeniyle “Gliadin Antikorları” testinin kullanımı çok azalmıştır.

Anti-Retikülin Antikor testi de az kullanılmaktadır.

Her ne kadar IgA sınıfı antikorların tanıdaki değeri çok daha yüksekse de, Çölyak Hastalığı’nın selektif IgA yetersizliği ile nispeten sık (% 2) olarak birlikte görülmesi mümkün olabildiğinden, kuvvetli klinik kuşkunun bulunmasına rağmen IgA sınıfı antikorların Negatif bulunduğu durumlarda mutlaka Total IgA konsantrasyonunun ve gerekirse IgG sınıfı antikorların kontrolü yapılmalıdır.

Amerikan Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Çölyak Hastalığı araştırmasına yönelik ilk basamak testi olarak Doku Transglutaminaz IgA Antikoru testini önermektedir.

Endoskopik Mukozal Biyopsi, Serolojik testleri Pozitif bulunan hastalarda teşhisin teyit edilmesini sağlar.

Çölyak Hastalığı Tedavisi Nasıldır ?

Glutensiz Diyet uygulaması ile kısa bir zaman içinde klinik düzelme sağlanır.

Diyete yaşam boyunca tam olarak uyulması sonucunda, bütün bulgular, şikâyetler ve hastalığın getirdiği riskler ortadan kalkar.

Zaman içinde Bağırsak mukozası normale dönerken, antikor seviyeleri düşer ve bir süre sonra tamamen ortadan kaybolabilir.

Histolojik ve Serolojik bulgularda beklenen sürede düzelme olmaması, Glutensiz Diyetin yeterince titiz bir şekilde uygulanmadığını düşündürür.

Dermatitis Herpetiformis, Çölyak hastalığının ciltle ilişkili varyantı olarak kabul edilir.

Ekstremitelerin ekstansör yüzleri, Gövde, Saçlı deri ve Boyun’da kaşıntılı Papüloveziküler lezyonlarla karakterizedir.

Bu tablo, Çölyak Hastalarının % 10’undan daha az bir kısmında görülür.

Klinik bulguları eşlik etmese bile, hastaların hemen hemen tamamında Bağırsak Mukoza Biyopsisinde hastalığa ait karakteristik değişiklikler görülür.

Amerikan Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Çölyak Hastalığı araştırmasına yönelik ilk basamak testi olarak Doku Transglutaminaz IgA Antikoru testini önermektedir.

Anti-Gliadin IgA Testi Pozitif Ne Demek ?

Doku Transglutaminaz IgA, Endomisyal IgA ve son zamanlarda kullanılmaya başlanan, Deamidasyona uğratılmış Gliadin’lere yönelik IgA testi Çölyak Hastalığı teşhisi amacıyla kullanılabilecek, yeterince spesifite ve sensitiviteye sahip serolojik testlerdir.

Bu antikorların serum konsantrasyonları, mukozal hasarın derecesi ile korelasyon gösterir.

Teste tabi tutulacak bir kişide Selektif IgA yetersizliği tespit edilmediği ve çok kuvvetli bir şüphe bulunmadığı sürece, çoğu zaman IgG sınıfı antikorların araştırılmasına gerek görülmez.

“Pozitif” sonuçlar, Çölyak Hastalığı veya Dermatitis Herpetiformis olasılığını destekleyen bir veri olarak kabul edilmekle birlikte, tek başına hastalık olasılığının kesin olarak teyidi veya ekarte edilmesi için yeterli olmaz.

Antikor testlerinin pozitif olması durumunda, tanının kesinleşmesi için İnce Bağırsak Mukozası Biyopsisi yapılması da gereklidir.

Anti-Gliadin IgA antikorları, IgG sınıfı antikorlara göre daha spesifik’tir.

IgA’ya ek olarak IgG’nin de bakılması diyagnostik sensitiviteyi yükseltebilir.

Glutensiz Diyete başlandıktan sonra IgA sınıfı antikorlarda düşme meydana gelmesi, hastanın Diyet uygulamasına iyi cevap verdiğini gösterir.

Negatif hale gelmesi çok daha uzun zaman gerektirdiğinden, IgG sınıfı antikorlar tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla tercih edilmez.

Numune:

Serum .

Referans Değer:

Negatif.