Burun Kültürü Testi, S.Aureus Üredi Ne Demek ?

Burun Kültürü, genellikle işyeri giriş taramalarında veya burunda yerleşen s.aureus gibi patojen bakterileri ayırt etmede KBB uzmanlarınca istenir.

Boğaz kültüründe olduğu gibi silgiç ile alınır.

Silgiç ucu burun deliklerine sokularak örnek alınır ve bu silgiç, içerisinde taşıma besiyeri olan tüpe batırılır. Ayrıca, KBB uzmanları tarafından sinüzitlerde, sinüs ağızlarından da kültür alınabilir.

Burun Kültürü Testi Nasıl Yapılır ?

Silgiçle alınan örnek, EMB ve bir kanlı besiyerine sürülerek seyrek ekilir. 37ºC’deki etüve kaldırılır.

Bir sonraki gün üreyen bakterinin hemoliz durumuna göre değerlendirilir.

Gelen örnek öze ya da pipetle alınıp doğrudan bir lama sürülerek etil/metil alkolle tespit edilir; gramla boyanır. Örneğin kalitesinin değerlendirilmesinde akyuvar (lökosit) olup olmadığı ve sayısı önemlidir.

Burun Kültürü S.Aureus Üredi Ne Demek ?

İnsanların yaklaşık % 30’unda asemptomatik olarak nazal Staphylococcus aureus varlığı mevcuttur. Her ne kadar hastalık yapması için burun epitelini aşması ve savunma mekanizmalarının üstesinden gelmesi gerekirse de, bazı konak özellikleri ve çevresel faktörler kolonileşmeye yatkınlık yaratabilir.

Nazal kolonizasyon, cerrahi enfeksiyonları veya cerrahi olmayan hastalarda morbidite, mortalite ve sağlık giderlerini artıran diğer enfeksiyonlar gibi hayatı tehdit edici enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle birtakım antibiyotiklerle s.aures tasıyıcılığı tedavi edilmelidir.

Kanlı besiyerinde tam hemoliz yapan üreyen bakterilere gram boyama yapılır.

Gram (+) koklara katalaz ve koagülaz bakılır.

Her ikisi de (+) olan bakteriler S.aureus olarak bildirilir ve antibiyograma alınır.

Katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar KNS olarak değerlendirilir. Nonpatojen olarak bildirilir.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) basiller infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır.

Oksidaz (+) gram (-) basiller Psödomonas olarak, oksidaz (-) basiller enterik bakteri (Stenotofomonas ve Asinetobacter) olarak değerlendirilir. Antibiyogram yapılır.

Hemoliz yapmayan (γ) ve yarım (α) hemoliz yapan gram (+) koklar normal flora olarak bildirilir.

Gram (+) basiller difteroid olarak değerlendirilir ve nonpatojen olarak bildirilir.

Örnek geri çevirme nedeni:

Steril olmayan silgiç ile alınmış olan örnekler çalışmaya alınmaz.