Chlamydia (Klamidya) Antikorları IgG ve IgM Testi

Klamidya antikorları başlıca olarak genitoüriner iltihap sebebi Chlamydia Trachomatis ve atipik pnömoni sebebi olan Chlamydia Pneumoniae ile ilişkili enfeksiyonların serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.

Spesifik antikorlar, her bir etken için ayrı ayrı araştırılır.

Chylamidiaceae ailesi, klinik olarak önem taşıyan Chlamydia Trachomatis, Chlamydia Pneumoniae ve Chlamydia Psittaki’den oluşur.

Çoğalmak için canlı hücreye ihtiyaç duymaları nedeniyle geçmişte virüs olarak kabul edilen, hareketsiz, gram negatif ve zorunlu hücre içi paraziti olan bu mikrorganizmalar, bazı özellikleri ve antibiyotik tedavisine cevap vermeleri sebebiyle günümüzde bakteri olarak kabul edilmektedir.

Chlamydia Trachomatis, günümüzde gelişmiş batı ülkelerinde cinsel yolla bulaşan genitoüriner enfeksiyon hastalıklarının en sık rastlanan etkenidir.

Kadınlarda ;

Servisit

Pelvik inflamatuar hastalık

Endometrit

Perihepatit ve

Üretral Sendrom’a;

Erkeklerde ;

Nongonokoksik Üretrit

Prostatit ve

Epididimit‘e sebep olur.

Yine cinsel temasla bulaşan, başlangıçta genital bölgede veziküler veya ülseratif lezyonlara neden olan, daha sonra İnguinal Lenf bezlerinde fistüllü ve nedbeli iltihabi lezyonlara yol açan Lenfogranuloma Venereum Chlamydia Trachomatis’in L1-L3 immunotipleri tarafından meydana getirilir.

Zamanında teşhis ve tedavi edilmemesi halinde körlüğe varan Kronik Konjonktivit ile karakterize Trahom hastalığına neden olur.

Körlükle sonuçlanmayan inklüzyon Konjonktivitine yol açan immünotipler de cinsel yolla bulaşan alt gruplar arasında bulunur.

Chlamydia Pneumoniae, Pnömoni ve Bronşit‘e sebep olabilir.

Bu etkenin sebep olduğu Pnömoni tablosu, Mycoplasma Pneumonia tarafından meydana getirilen Atipik Pnömoni tablosuna benzer özellikler taşır.

Chlamydia Pneumoniae, Pnömoni vakalarının yaklaşık % 10 kadarından sorumludur.

Kuşlardan insanlara bulaşan Chlamydia Psittaki ise, ateş, titreme, miyalji, kuru öksürük ve baş ağrısı ile başlayan daha sonra Atipik Pnömoni‘ye dönüşen ve Psittakoz olarak adlandırılan bir hastalık tablosuna sebep olur.

Klamidya IgG ve IgM Testi Pozitif Ne Demek ?

IgM sınıfı antikorların pozitifliği, pimer, akut enfeksiyonun bir göstergesidir. Kesin tanı için beraberinde IgG titresinin de kontrol edilmesinde ve izlenmesinde yarar vardır.

IgM sınıfı antikorları pozitif bulunan bir kişide, başlangıçta negatif olan IgG sınıfı antikorların sonradan pozitif hale gelmesi, yani serokonversiyon veya pozitif olan IgG sınıfı antikorların konsantrasyonunun hızlı bir artış meydana gelmesi primer enfeksiyon olasılığını destekler.

IgG sınıfı antikorların varlığı, enfeksiyon etkeni ile temas edilmiş olduğunu gösterir. Enfeksiyonun gerçekleşmiş olmasına rağmen, erken döneminde yapılan test sonucunun negatif bulunması mümkündür.

Klinik olarak şüphe duyulması halinde, testin 2–3 hafta kadar sonra çalışmanın tekrarlanması ve iki sonucun birlikte değerlendirilmesi önerilir.

Başlangıçta negatif olan sonucun ikinci çalışmada pozitif hale gelmesi akut, primer enfeksiyonun kanıtı olarak kabul edilir.

IgG sınıfı antikorlar pozitifliğini uzun yıllar muhafaza ettiğinden, sonucun pozitif bulunması tek başına devam etmekte olan akut enfeksiyonun kanıtı olmaz. Ancak titrenin çok yüksek oluşu bu konudaki kuşkuyu destekler.

Başlangıçta titre düşük seviyede olduğu halde, iki hafta kadar sonra yapılan tekrar çalışmasında antikor titresinde belirgin bir artma olması da akut enfeksiyonun bir kanıtı olarak kabul edilir.

Primer enfeksiyonun erken döneminde, farklı Klamidya türlerine yönelik antikor testleri arasında daha sık çapraz reaksiyon görüldüğü bildirilmektedir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.