CMV IgG – IgM Testi Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

CMV IgG – IgM Antikor Testleri başlıca olarak Gebelikte CMV virüsüne karşı bağışıklığın bulunup bulunmadığının veya hamileliğin başlangıç döneminde primer enfeksiyon geçirip geçirilmediğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

CMV Nedir ?

Sitomegalovirüs’ün sebep olduğu enfeksiyonlara bütün Dünya’da yaygın olarak rastlanır. İnsanlar enfeksiyona genellikle yaşamlarının birinci yılından delikanlılık dönemine kadar olan kısmında maruz kalırlar.

Enfeksiyonun yaygınlığı gelişmekte olan ülkelerde % 100’e varan oranlarda, gelişmiş ülkelerde ise % 30-70 arasında değişir.

Diğer herpesvirüsler gibi CMV enfeksiyonundan sonra da latent döneme geçilir.

Virüs, taşıyıcıların idrar, dışkı, tükürük, semen, serviks salgısı ve süt örneklerinde uzun yıllar boyunca bulunur.

Virüs bu türden enfekte materyal ile yakın temas sonucunda bulaşır. Cinsel temas virüsün yayılmasına neden olan en önemli yollardan biridir.

Kişilerin virüsle birden fazla kez karşılaşması yani reenfeksiyon mümkündür. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavisi veya bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar, latent enfeksiyonun reaktivasyonuna yol açan en önemli nedendir.

Kan veya organ transplantasyonu da CMV enfeksiyonuna yol açabilen önemli nedenlerden biridir.

Primer enfeksiyon sırasında gebe olmak veya olmamak klinik tablonun şiddetinde herhangi bir değişiklik meydana getirmez.

Enfeksiyona maruz kalan kişilerin yalnızca % 15 kadarında klinik bulgulara rastlanır. Yani primer enfeksiyon vakalarının çok büyük bir kısmı asemptomatiktir.

CMV enfeksiyonunun sebep olduğu şikayet ve bulgular Enfeksiyoz Mononükleoz ile belirgin derecede benzerlikler gösterir.

CMV Belirtileri Nelerdir ?

Ateş

Kırıklık

Miyalji

Farenjit

Generalize lenfadenopati

Hepatosplenomegali

Atipik lenfositoz

ALT ve AST enzim aktivitelerinde artış  en önemli komponentleri oluşturur.

Bunların dışında;

Poliartrit

İntersitisyel pnömoni

Miyokardit

Polinörit (Guillain-Barre sendromu)

Hemolitik anemi

Trombositopenik purpura gibi komplikasyonlara da rastlanabilir.

Bu belirti ve bulguların ortadan kalkmasından sonra virüs latent hale geçer.

Diğer Herpesvirüs enfeksiyonlarında olduğu gibi CMV enfeksiyonunda da periyodik reaktivasyon dönemleri yaşanabilir.

Kişinin kanında  IgG antikorlarının bulunmasına rağmen, reaktivasyon dönemlerinde şahıs etrafa virüs saçar.

Primer enfeksiyonun gebelik döneminde meydana gelmesi durumunda, fetüsün enfekte olma olasılığı % 40 cıvarındadır. Maternal enfeksiyonun gebeliğin ilk trimestirinde meydana gelmesi durumunda fetüsün enfekte olma olasılığı daha yüksektir.

Konjenital CMV Enfeksiyonu ile doğan bebeklerin yalnızca % 5–6 kadarında çok önemli klinik bulgu ve belirtilere rastlanır.

İntrauterin gelişme geriliği

Mikrosefali

İntrakranial kalsifikasyonlar

Mental ve motor gerilik

Sensorionöral kayıplar

Korioretinit

Hepatosplenomegali

Sarılık

Hemolitik anemi

Trombositopenik purpura

İnterstisyel pnömoni, semptomatik konjenital CMV enfeksiyonu ile doğan bebeklerde rastlanan başlıca bulgu ve belirtileri oluşturur.

CMV IgG ve IgM Testi Pozitif Ne Demek ?

CMV IgM sınıfı antikorların pozitif bulunması, primer enfeksiyon olasılığını akla getirir.

Akut dönemde ve 2 hafta kadar sonrasında alınan serum örneklerinde CMV IgG varlığının gösterilmesi, primer enfeksiyonun teşhisini sağlar.

Ancak, primer enfeksiyona ek olarak rekürrent enfeksiyonlarda ve reaktivasyonlarda da pozitif bulunması sebebiyle, IgM antikorların teşhise katkısı sınırlı bir derecede olmaktadır.

Anne kanında CMV IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde primer enfeksiyonun gerçekleşmiş olduğu zamanı belirlemek amacıyla IgG avidite testi’ne ihtiyaç duyulur.

CMV IgM negatif iken, tek başına CMV IgG antikorların pozitifliği geçmişte geçirilmiş enfeksiyona işaret eder. Ancak primer enfeksiyonun geçirilme zamanı hakkında fikir vermez.

CMV IgG antikorların negatif bulunması şahsın geçmişte bu enfeksiyon etkeni ile karşılaşmamış olduğunu ve dolayısıyla da primer enfeksiyona maruz kalabileceğini gösterir.

CMV IgM antikorların negatif bulunması, genel olarak yakın zamanda primer enfeksiyon geçirilmemiş olduğunu düşündürse de, primer enfeksiyon geçirmekte olmasına karşın IgM antikorların negatif olduğu vakalar da vardır.

CMV IgG ve IgM Testi Negatif Ne Demek ?

Kişi bu virüs ile karşılaşmamış demektir yani iyi bir şeydir.

CMV IgG ve IgM Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan (serum) veya BOS sıvısından çalışılabilir. Genellikle 4-5 saatte sonuçlar çıkar.

CMV IgG ve IgM Testi Referans Değerleri Nedir ?

Her ikisi de Negatif olmalıdır.