CRP (C-Reaktif Protein) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

CRP testi başlıca Bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Ayrıca Miyokardiyal İnfarktüs gelişme riskinin ve halen sağlıklı bireylerin gelecekte Kardiyovasküler hastalık geçirme risklerinin değerlendirilmesi sırasında da kullanılabilir.

CRP (C-Reaktif Protein) Nedir ?

CRP, mikroorganizmaların yanı sıra hasara uğramış her türlü hücre artığında da bulunabilen Fosfokolin ve Fosfolipit moleküllerine bağlanabilen bir moleküldür.

Karaciğer’de sentezlenen bir Akut Faz Reaktanı’dır yani enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve travma gibi birçok durumda sentezlenir ve birkaç saat sonra kanda yükselir.

Sentezi IL-1, IL-6 ve TNF tarafından uyarılır.

Yüksek olması ayrıca Koroner Arter Hastalığı için bir risk faktörüdür.

Bakteriyel enfeksiyonlar, sepsis, yüksek ateşli hastalıklarda 1000 kata kadar artabilir.

CRP inflamasyon göstergesidir ama spesifik değildir. Yani CRP yüksekliği tek başına inflamasyonu göstermez, destekler. Diğer klinik bulgular ve testlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Tedavi veya remisyonları izlemede de fayda sağlar, seviyesinin düşmesi iyidir.

CRP Yüksekliği Nedenleri :

Sepsis

Bakteriyel enfeksiyonlar

Travmalar

Cerrahi operasyonlar

Kronik enfeksiyonlar

Kanserler

Lenfomalar

Birçok Artrit

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID)

Lupus ve Romatoid Artrit gibi otoimmün hastalıklar

Dev Hücreli Arterit

Osteomiyelit

Tüberküloz

Gebeliğin son dönemleri

Doğum kontrol hapları ve Östrojen alma

Obezite

CRP ile Sedimantasyon Arasında Ne Fark Var ?

CRP Sedimantasyon’dan daha önce kanda yükselir ve olay düzeldikçe ondan daha hızlı bir şekilde
düşer.

Ameliyatlardan 2-6 saat sonra yükselir ve operasyondan sonra 3 güne kadar normal seviyelere iner. Yüksek kalması olası infeksiyonu gösterebilir.

İltihabi reaksiyonun başlamasından sonra çoğunlukla 4 -6 saat içinde yükselmeye başlar. 

Sedimentasyon’un aksine Anemi, Polisitemi, Sferositoz, Makrositoz, Konjestif Kalp Yetmezliği, Hipergammaglobulinemi gibi durumlardan etkilenmez, iltihabi olaylar için daha spesifik bir gösterge olarak kabul edilir.

Viral enfeksiyonlarla mukayese edildiğinde Bakteriyel enfeksiyonlarda çok daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır.

CRP Düşüklüğü Nedenleri :

CRP düşüklüğü iyi bir durumdur. CRP yüksekliğine neden olan durumun iyileşmeye başladığını gösterir.

CRP Kalp Hastalığında Artar mı ?

Kalp Hastalığı riskini belirlemede en az Kolesterol kadar değerli bilgiler verir. CRP yüksekliği yaklaşık olarak Kalp hastalığı riskini 3 kat artırmaktadır.

Özel metodlarla ölçülen bir CRP türevi testi de yüksek hassasiyete sahip (High Sensitive ya da hsCRP) C-reaktif protein’dir. Bu testte çok daha düşük konsantrasyonlardaki CRP ölçülebilmektedir.

Amerikan Kalp Derneği‘nin önerileri doğrultusunda hastaları hs-CRP seviyelerine göre Koroner Arter Hastalığı riski açısından aşağıdaki şekilde derecelendirmek mümkündür.

Buna göre;

hs-CRP Seviyesi (mg/L)  

1.0 ve altı :  Düşük risk
1.0 – 3.0   :  Orta derece risk
3.0 ve üstü : Yüksek risk

Numune:

Serum.

Referans Değerler :

0 – 5 mg/L olması istenir.