CRP (C-Reaktif Protein) Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CRP testi başlıca Bakteriyel Enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve İltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi ile Kalp Hastalığı risk tayininde kullanılır.

Akut Koroner Sendrom tablosuyla takip edilen hastalarda Miyokardiyal İnfarktüs gelişme riskinin değerlendirilmesi sırasında da kullanılabilir.

CRP Nedir ?

C Reaktif Protein de denen CRP, mikroorganizmaların yanı sıra hasara uğramış her türlü hücre artığında da bulunabilen Fosfokolin ve Fosfolipit moleküllerine bağlanabilen bir moleküldür.

Karaciğer’de sentezlenen bir Akut Faz Reaktanı’dır yani enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve travma gibi birçok durumda sentezlenir ve birkaç saat sonra kanda yükselir.

Sentezi IL–1, IL– 6 ve Tümör Nekroz Faktör (TNF) tarafından uyarılır.

Yüksek olması ayrıca Koroner Arter Hastalığı için bir risk faktörüdür.

Viral enfeksiyonlarla mukayese edildiğinde Bakteriyel enfeksiyonlarda çok daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır.

Kalp Hastalığı riskini belirlemede en az Kolesterol kadar değerli bilgiler verir. CRP yüksekliği
yaklaşık olarak Kalp Hastalığı riskini 3 kat artırmaktadır.

Bakteriyel enfeksiyonlar, Sepsis, yüksek Ateşli hastalıklarda 1000 kata kadar artabilir.

CRP inflamasyon göstergesidir ama spesifik değildir.

Yani CRP yüksekliği tek başına inflamasyonu göstermez, destekler. Diğer klinik bulgular ve testlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Tedavi veya remisyonları izlemede de fayda sağlar, seviyesinin düşmesi iyidir.

CRP Yüksekliği Nedenleri :

Sepsis

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Travmalar

Cerrahi Operasyonlar

Kronik Enfeksiyonlar

Kanserler

Lenfomalar

Artrit

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID)

Lupus ve Romatoid Artrit gibi otoimmün hastalıklar

Dev Hücreli Arterit

Osteomiyelit

Tüberküloz

Gebeliğin son dönemleri

Doğum Kontrol Hapları ve Östrojen alma

Obezite

CRP ile Sedimantasyon Arasındaki Fark ?

CRP Sedimantasyon’dan daha önce kanda yükselir ve olay düzeldikçe ondan daha hızlı bir şekilde düşer.

Ameliyatlardan 2-6 saat sonra yükselir ve operasyondan sonra 3 güne kadar normal seviyelere iner. Yüksek kalması olası infeksiyonu gösterebilir.

İltihabi reaksiyonun başlamasından sonra çoğunlukla 4–6 saat içinde yükselmeye başlar. En yüksek konsantrasyona ulaşması için 24–48 saat geçmesi gerekebilir.

Sedimentasyon’un aksine Anemi, Polisitemi, Sferositoz, Makrositoz, Konjestif Kalp Yetmezliği, Hipergammaglobulinemi gibi durumlardan etkilenmemesi sebebiyle, iltihabi olaylar için daha spesifik bir gösterge olarak kabul edilir.

hs-CRP Nedir ?

Özel metodlarla ölçülen bir CRP türevi testi de yüksek hassasiyete sahip (High Sensitive ya da hs-CRP) C-Reaktif Protein’dir. Bu testte çok daha düşük konsantrasyonlardaki CRP ölçülebilmektedir.

hs-CRP genellikle Koroner Arter Hastalığı olan veya şüphelenilen kişilerde ölçülür ve yüksek hs-CRP klasik risk faktörlerine ek bir risk faktörü olarak hastanın Kalp Hastalığı riski açısından sınıflandırılmasına yardım eder.

Amerikan Kalp Derneği‘nin önerileri doğrultusunda hastaları hs-CRP seviyelerine göre Koroner Arter Hastalığı riski açısından aşağıdaki şekilde derecelendirmek mümkündür.

Buna göre;

hs-CRP Seviyesi (mg/L)      Risk Derecesi

1.0  ve altı :                                       Düşük risk
1.0 – 3.0  :                                         Orta derece risk
3.0 ve üstü :                                     Yüksek risk

Numune :

Serum.

Referans Değerler :

0-5 mg/L