EBV Antikor (VCA IgG-IgM-EBNA) Testleri Nelerdir ?

EBV Antikor (VCA IgG-IgM-EBNA) testleri Ebstein-Barr virüsü Viral Kapsid Antijen Antikoru IgM ve IgG demektir ve Ebstein-Barr Virüs Enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Enfeksiyoz Mononükleoz Nedir ?

Enfeksiyoz Mononükleoz, Herpesvirüs ailesinin bir üyesi olan Ebstein-Barr virüsü tarafından meydana getirilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Ebstein-Barr virüsü, Human Herpesvirüs- 4 olarak da adlandırılır.

Hastalığa Öpücük Hastalığı, Pfeiffer Hastalığı, Glandular Fever veya kısaca Mono gibi isimler de verilir. Başlıca bulaşma yolu, Ağız ve Burun salgıları‘dır.

Etkenin çevreye yayılması, hapşırma veya öksürme sırasında olabileceği gibi, konuşma sırasında çevreye saçılan tükürük damlacıkları da bulaşmaya sebep olabilir.

Enfekte kişilerin akut hastalık döneminden 6 aydan uzun bir süre sonra da zaman zaman virüsü çevreye yayması mümkündür.

Bütün dünyada her yaşta görülebilen bir enfeksiyon hastalığı olmakla birlikte, Türkiye’nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerde, akut enfeksiyonlar genellikle daha erken yaşlarda meydana gelir ve çocukluk döneminde görülen ateşli hastalıklardan fark göstermeyen, hafif bir klinik tabloya sebep olur.

Klasik belirtileri sergileyen bir hastalık tablosunun 3-4 yaşından önce görülmesi nadirdir. Primer enfeksiyona adelosan ve yetişkin dönemde yakalananlarda ise kişiyi günlük yaşamda etkileyen klasik belirtilerin büyük kısmı belirgin şekilde sergilenir.

Enfeksiyoz Mononükleoz Belirti ve Bulguları Nelerdir ?

Hastalığın klasik semptom ve bulguları çok geniş bir yelpazede dağılım gösterir.

Boğaz ağrısı, Ateş, Yorgunluk, Kırıklık, Kas ağrısı hastalığın erken safhasında en sık olarak dile getirilen şikâyetlerdir.

Ateş, Farenjit ve Lenfadenopati, çocuklarda ve genç yetişkinlerde en sık rastlanan başlangıç bulgularıdır.

Sitomegalovirüs, Toksoplasma Gondi, Adenovirüs, Rubella ve A grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonları ayrıcı tanıda akla getirilmesi gereken olasılıklardır.

Hastaların yaklaşık yarısında özellikle Boyunda nonsüpüratif Lenfadenopati ve Splenomegali tespit edilebilir. Antibiyotik kullanmayanların az bir kısmında Makülopapüler ve daha seyrek olarak Peteşial döküntü görülür.

Özellikle Ampisilin gibi bir antibiyotik kullanılması halinde döküntü görülme oranı çok daha yüksektir. Eksüdatif Farenjit, Tonsillit ve Gingivit nadir olmayarak görülür.

Hepatit

Mononöropatiler

Aseptik Menenjit

Ensefalit

Guillian-Barré Sendromu

Renal Yetmezlik

Miyokardit

Perikardit

Dalak Rüptürü hastalığın seyrek rastlanan önemli komplikasyonlarıdır.

Enfeksiyoz Mononükleoz Laboratuvar Bulguları Nelerdir ?

Enfeksiyoz Mononükleosis’li hastalarının çoğunda hafif veya orta derecede Lökositoz görülür. Nonspesifik bir bulgu olmakla birlikte bu bulgu, benzer klinik tabloya sebep olmasına karşın lökopeni’ye sebep olan CMV, Rubella, HHV-6 gibi diğer viral hastalıklarla ilgili ayırıcı tanıya yardımcı olur.

Toksoplazmosis ve Psödolenfoma’da ise lökosit sayısı çoğunlukla referans aralık sınırları içinde bulunur. Lökositoz yanında, lökosit formülünde Lenfosit artışı ve Atipik Lenfosit oranının %10’dan fazla olması Enfeksiyoz Mononükleoz olasılığını destekleyen bir bulgu olarak kabul edilebilir.

Hafif derecede Trombositopeni de Enfeksiyoz Mononükleoz’da seyrek olmayarak görülür. Trombosit sayısı 50.000/µL’ye kadar düşebilse de, Purpura’ya sebep olacak düzeye inmez. Belirgin Trombositopeni veya Trombositoz, Enfeksiyoz Mononükleoz olasılığını zayıflatan birer bulgu olarak kabul edilir.

Hastalığın erken döneminde hafif derecede, birkaç hafta süren geçici Transaminaz (ALT, AST) artışı da sık rastlanan bir laboratuvar bulgusudur.

Beraberinde GGT ve ALP yüksekliği de sıklıkla görülür. Benzer klinik tabloya sebep olan CMV enfeksiyonunda ise Transaminaz aktiviteleri hem daha fazla yükselir, hem de yükseklik daha uzun süre yani aylarca devam edebilir.

Enfeksiyoz Mononükleoz’da Eritrosit Sedimentasyon Hızı yükselmesine karşılık A grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının erken döneminde genellikle yükselme görülmez, ama bu kurala uymayan vakalarla nadir olmayarak karşılaşılır.

Monospot Test olarak da adlandırılan, At Eritrositleri kullanılarak hazırlanmış olan Lateks Aglütinasyon testi, çoğunlukla primer enfeksiyon sonrası 1-2 hafta içinde Pozitifleşen, sensitivitesi % 85’e varan, spesifitesi ise çok daha yüksek olan bir testtir.

Bazen Pozitif hale geçmesi için 6 haftaya kadar varan bir sürenin geçmesi gerekebilmektedir.

Toksoplazma

CMV

Rubella

SLE

Romatoid Artrit

Lösemi

Lenfoma gibi hastalıklarda nadiren yalancı pozitif sonuçlar elde edilebilir.

Yalancı Negatif sonuçlara 2 yaş altı çocuklarda daha sık rastlanılır, yetişkinlerde yalancı Negatif sonuç elde etme olasılığını daha düşüktür.

EBV-VCA Testi

Ebstein-Barr virüsünün yüzeyinde bulunan antijenlere karşı oluşan, EBV-VCA olarak adlandırılan Viral Kapsid Antikorlarını belirleyen testler, teşhis amacıyla en çok kullanılan spesifik antikor testleri’dir.

Virüsün çekirdeğinde bulunan Antijenlere karşı gelişen EBNA Antikorları ve erken dönemde pozitif hale geldiği için bu şekilde adlandırılan Early Antijen antikorları (EA) teşhis amacıyla daha seyrek olarak kullanılan antikorlardır.

Değerlendirme :

Yalancı Pozitiflik oranının çok düşük olması sebebiyle Ebstein-Barr Virüs enfeksiyonu olasılığının teyit edilmesi için EBV-VCA antikorların kontrol edilmesi gerekir.

VCA-IgM antikorları, Akut Enfeksiyon döneminin belirlenmesini sağlayan en önemli testtir. Enfeksiyonun çok erken döneminde pozitif hale gelir, en azından 4 hafta kadar Pozitif bulunur. Bu süre bazen 3-6, bazen de daha düşük titrede olmak üzere 1 yıla kadar devam edebilir.

IgM antikorlarından hemen sonra pozitifleşen, VCA-IgG antikorları ise yaşam boyunca Pozitif kalır.

EBV-EA antikorları, primer enfeksiyondan yaklaşık 1 ay kadar sonra Pozitif hale gelip, Pozitifliğini yaklaşık 5 ay boyunca muhafaza eder.

Primer enfeksiyonun ardından yaklaşık 1-2 ay, bazen 3-4 ay sonra Pozitif hale gelen EBNA antikorları ise yaşam boyunca bu halini muhafaza eder.

EBNA antikorlarının klinik yoruma katkısı IgG sınıfı EBV-VCA antikorlarına benzer. Akut dönemi belirlemek amacıyla değil, hastalığın geçmişte geçirilip geçirilmediğini tespit etmek amacıyla kullanılır.

Ancak, diğer antikorların Pozitifleşmiş olmasına rağmen EBNA antikorlarının Negatif bulunması, primer enfeksiyonun en fazla son 3-4 ay içinde gerçekleşmiş olduğunu gösterir.

Aynen Heterofil Antikor testi gibi spesifik EBV antikorlarını belirleyen testler de, 2 yaşından küçük çocuklarda, enfeksiyonun varlığına rağmen Pozitif hale gelmeyebilir yani yalancı Negatif sonuç verebilir.

Numune :

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !