Hemogram Testinde Neye Bakılır, Aç Karnına mı Yapılır ?

Hemogram Testi rutin bir Check up kontrolün parçası olarak veya ateş, halsizlik, kanama, morarma gibi açıklanamayan belirtiler varsa tanıya yardımcı olarak istenebilir. 

Genel sağlığı değerlendirmek,

Zayıflık, yorgunluk, ateş, kızarıklık, şişme, morarma veya kanama gibi açıklanamayan belirtiler varsa tanı koymak,

Kan hücrelerinin sayısını etkileyen bir bozukluk teşhisi konmuşsa, durumun izlemesi veya tedavi etkinliğini değerlendirmede istenir.

Hemogram testi kesin bir tanı testi değildir. Çok yüksek veya çok düşük kan hücresi sayıları çok çeşitli durumlara işaret edebilir. Belirli bir durumu teşhis etmek için özel testlere ihtiyaç vardır.

Hemogram Testi Sonucu Yorumlama

Anormal Hemogram testi sonucuna neden olabilecek ve ek testler gerektirebilecek durumlar şunlardır:

Demir, B12, B6, Folat ve mineral eksiklikleri

Kanama bozuklukları

Kalp hastalığı

Otoimmün bozukluklar

Kemik iliği problemleri

Kanser

Enfeksiyon veya inflamasyon

İlaca tepki

Hemogram testinde referans dışı sonuçlar alınmışsa, doktorunuz tanı koymak için başka bir kan testi veya ek testler isteyebilir.

Hemogram Testi Nedir ?

Hemogram (Tam Kan Sayımı) bir kerede en az 16 Hematolojik parametrenin ölçüldüğü testlerden biridir.

Özellikle Anemi, Kanamalar, Enfeksiyonlar ve Polisitemi şüphesinde istenir.

Kolunuzdan Mor kapaklı Hemogram tüpüne kan alınır ve sonuçlar yaklaşık 1-2 saat içinde çıkar.

Hemogram Testinde Neye Bakılır ?

Hemogram, kanda bulunan WBC (Lökosit), RBC (Eritrosit) ve PLT (Trombosit) gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür.

Otomatize kan sayım sistemlerin çoğunda, RBC, Hgb, MCV, WBC ve PLT sayısı doğrudan doğruya ölçülen parametrelerdir.

İndeks değerlerinin büyük çoğunluğu hesaplanarak belirlenir.

RBC (ERİTROSİT, ALYUVAR) 

Eritrosit Sayısının Arttığı Durumlar :

Polisitemi 

Akciğer veya Kalp hastalıkları

Renal Kist

Serebellum Hemanjioblastoma

Feokromasitoma

Hepatoma

Nefroblastoma

Fazla Sigara içimi

Yüksek Rakımlı yerlerde yaşama

Ağır Egzersiz

Dehidratasyon

Yanıklar

Aşırı Kusma

İntestinal Obstrüksiyon.

Eritrosit Sayısının Azaldığı Durumlar :

Demir Eksikliği Anemisi

Kemik İliği Aplazisi

Pansitopeni

Radyoterapi

Kemoterapi

Kan kaybı

İntravasküler Hemoliz

Hamilelik

Soğuk aglütininlerin varlığı

HEMOGLOBİN (Hgb) 

Hemoglobin, kana kırmızı rengini veren, Demir içeren, protein yapısında bir maddedir.

Arttığı ve azaldığı durumlar, Eritrosit sayısını artıran ve azaldığı durumlarla aynıdır.

HEMATOKRİT (HCT) 

Eritrositlerin kanda işgal ettiği hacmin ifadesidir.

Arttığı ve azaldığı durumlar, Eritrosit sayısının arttığı ve azaldığı durumlarla aynıdır.

MCV (Mean Corpuscular Volume) 

Ortalama Eritrosit Hacmi demektir ve Hematokrit ve Eritrosit sayısından yararlanılarak hesaplanır.

MCV değerinin düşüklüğüne “Mikrositoz”, normal sınırlar içinde bulunmasına “Normositoz”, büyük olmasına ise “Makrositoz” denir.

Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi taşıyıcılığı Mikrositoz’un en sık görüldüğü durumlardır. Ayrıca bazen Kronik hastalıklarda, bazı Hemoglobinopati‘lerde ve bazen Hipotiroidizm‘de de Mikrositoz görülebilir.

B12 vitamini ve Folik Asit eksikliği, Makrositoz durumlarında ilk akla gelen olasılıklardır.

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) 

MCH değerinin düşük olması genellikle Hipokromi varlığını düşündürse de, aynı zamanda Mikrositoz bulunması halinde, Eritrositler Normokromik görünüme sahip olabilir.

Mikrositer Anemilerde (beraberinde Sferositoz yoksa) MCH düşük bulunur.

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) 

Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu, Eritrositlerin belirli bir hacminde bulunan Hemoglobin miktarını gösterir.

MCHC değeri düşüklüğüne en sık olarak Demir Eksikliği Anemisi’nde rastlanır.

Sferositozda ise MCHC değeri yüksek bulunur.

RDW (Red Cell Distribution Width) 

Eritrosit Dağılım Genişliği Eritrositlerin büyüklükçe birbirinden farkının yani Anizositoz’un bir göstergesidir.

Talasemi Taşıyıcılığı’nda MCV düşük ve RDW normal.

Demir Eksikliği Anemisi’nde ise MCV düşük, ancak RDW yüksektir.

LÖKOSİT (WBC)

Beyaz Kan hücreleri olarak da adlandırılan Lökositler, vücudu enfeksiyon etkenlerine veya yabancı maddelere karşı koruyan bağışıklık sisteminin hücresel komponentini oluşturur.

Lökosit Yüksekliği Nedenleri :

Enfeksiyonlar

Akut Hemolitik Atak

Akut Hemoraji

Polisitemia vera

Egzersiz sonrası

Emosyonel stres

Menstruasyon dönemi

Soğuğa maruziyet

Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında

Hamilelik

Doğum

Paroksismal Taşikardi

Nöbet

Bulantı ve Kusma durumları.

Lökosit Düşüklüğü Nedenleri :

Tifoid ve Paratifoid Ateş

Tularemi

Bruselloz

İnfluenza

Kızamık

Enfeksiyöz Hepatit

Rubella

Saman Nezlesi

Sıtma

Milier Tüberküloz

Septisemi 

Pernisiyöz Anemi

Aplastik Anemi

Hipersplenizm

Gaucher Hastalığı

Felty Sendromu

Chédiak-Higashi Sendromu ve

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri gibi Hematolojik hastalıklar

TROMBOSİT SAYISI (PLT) 

Kemik iliğinde Megakaryosit’lerin sitoplazmasından üretilen Trombosit’ler, Hemostaz sürecinde çok önemli role sahiptir.

Trombositlerle ilgili hastalıklar başlıca 3 ana grupta toplanabilir.

Trombosit sayısının düşmesi Trombositopeni, yükselmesi Trombositoz olarak adlandırılır. 

Trombosit’lerin sayısının çok düşük seviyeye inmesi ya da fonksiyonlarının bozulması Kanama‘ya sebep olur.

Buna karşılık sayısının çok yüksek seviyelere çıkması ise Tromboz riskini artırır.

Trombositopeni Sebepleri :

Primer İmmun Trombositopenik Purpura

Kollajen Doku Hastalıkları

Enfeksiyoz Mononükleoz

AIDS

Neonatal Alloimmun Trombositopeni

Transfüzyon sonrası Purpura

Pasif Alloimmün Trombositopeni

Alloimmün Trombosit Transfüzyonuna Cevapsızlık

İlaçlara bağlı İmmun Trombositopenik Purpura 

Dissemine İntravasküler Koagülasyon

Septisemi

Enfeksiyonlar

Lenfoproliferatif Hastalıklar

Trombotik Trombositopenik Purpura

Hemolitik Üremik Sendrom

Kardiyopulmoner Bypass Cerrahisi

İntravasküler Kateter kullanımı

Kalp Hastalıkları

Kardiyomiyopati

Pulmoner Embolizm

Hemogram tüpünde pıhtı oluşması

Trombositoz Sebepleri :

Akut Kan Kaybı

Akut Enfeksiyonlar

İltihabi reaksiyonlar

Şiddetli Egzersiz veya Stres

Trombositopeni iyileşme dönemi

Demir Eksikliği

Hemolitik Anemiler

Splenektomi

Temporal Arterit

İltihabi Bağırsak Hastalığı

Tüberküloz

Kronik Pnömoni

İlaç reaksiyonları (vinkristin, all-trans-retinoik asit, sitokinler ve growth faktörler).

Hemogram Testi Aç Karnına mı Yapılır ?

Hemogram testi için açlık şartı yoktur.

Bununla beraber doktorunuz Biyokimya veya Hormon testi de isteyebileceğinden en az 8 saat aç olarak gitmeniz uygun olur.

 

Bir cevap yazın