Hepatit D (Delta Hepatiti) Virüsü, Belirtileri ve Tedavisi ?

Hepatit D enfeksiyonuna neden olan Hepatit Delta virüs (HDV) zarfsız bir RNA virüsüdür. HDV sadece Hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde viral Hepatit yapar.

Kuluçka süresi yani virüs kapıldıktan sonra belirtilerin başlama süresi yaklaşık 14 – 51 gün’dür.

Delta Hepatiti (HDV) Nedir ?

HDV’de ortada Delta antijeni ve periferde (kılıf) HBsAg bulunur. Sadece Hepatit B virüsü varlığında infeksiyöz ve patojendir, bu nedenle “Satellite virüs” veya “Defektif virüs” gibi isimler alır.

Hepatit Delta virüsü ilk kez 1977 yılında Hepatit B’li hastaların Karaciğer biyopsilerinde saptandı ve yeni bir Hepatit virüsü olduğu gösterildi.

Sonraki yıllarda en az 8 farklı genotipi olduğu gösterildi.

 

 

Delta Hepatiti (HDV) Nasıl Bulaşır ?

Bulaş genel olarak ;

Perkütan yol (damar içi madde bağımlıları gibi)

Kan ve kan ürünleri Transfüzyonu veya

Kanla mukozal temas ile olur.

Cinsel yolla bulaş ve Anneden Bebeğe bulaş riski düşüktür.

Delta Hepatiti (HDV) Görülme Sıklığı Nasıldır ?

Anti-HDV pozitifliği yani Delta Hepatit, Akut Hepatit B enfeksiyonunda % 8, HBsAg taşıyıcılarında % 4.9, Kronik Hepatit B enfeksiyonunda % 20 ve Siroz hastalarında % 32 oranında görülür.

Delta Hepatiti (HDV) Belirtileri Nelerdir ?

Hepatit B’ye bağımlı bir virus olduğu için, klinik seyri ve sonuçları zemindeki HBV infeksiyonu ile yakından ilgilidir.

Hepatit B hastası olduğu bilinen bir hastada aniden ortaya çıkan ;

Sarılık

İdrarda koyulaşma

Karaciğer enzimlerinde (AST, ALT, ALP, GGT) yükselme

Halsizlik ve

Hastalığın hızla kötüye gitmesi Hepatit D yi düşündürür.

Akut D Hepatiti iki ayrı şekilde olur; Koinfeksiyon ve Süperinfeksiyon.

Delta Koinfeksiyon :

Akut Hepatit B + Akut D Enfeksiyonu aynı anda olursa buna Koinfeksiyon denir. Bu hastalarda iyileşme oranı % 80 – 90 arasındadır.

Sıklıkla tek başına olan Akut B Hepatitinden ayırt edilemez.

% 2 – 20 olguda daha ağır Fulminan Hepatit olarak devam eder.

Kronikleşme oranı HBV ile aynı (< % 5) yani düşük seviyededir.

Delta Süper Enfeksiyonu :

Mevcut olan bir Hepatit B enfeksiyonu veya taşıyıcısı iken ilave olarak D virüsü kapılmasıyla oluşur. Bu ilave Delta, önceden mevcut B enfeksiyonuna olumsuz etki yapar ve hastada kronikleşme oranı % 80‘dir.

Hepatit D Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konur ? 

Hepatit D Enfeksiyonu kesin tanısı sadece kandan yapılan Serolojik testlerle konur.

Akut Delta koinfeksiyonu Akut B Hepatiti’nden ayırt edilemez. Her Akut B Hepatiti düşünülen hastada HDV araştırılması tanı için tek yoldur.

Akut B Hepatitini gösteren Anti-HBc IgM pozitifliği ile birlikte Anti-HDV testinin pozitif olması tanı koydurucudur. Ancak Anti-HDV testi erken dönemde negatif olabilir. Bu sakıncayı gidermek için 30-40 gün sonra tekrar bakılmalıdır.

Koinfeksiyon ve Süperinfeksiyon tiplerinin ayırt edilmesinde en önemli serolojik test Anti-HBc IgM’dir. Anti-HBc IgM Koinfeksiyonda Pozitif, Süperinfeksiyonda Negatif‘tir.

Koinfeksiyonda Karaciğer enzimleri (ALT ve AST) Bifazik yani 2 defa yükselme gösterir.

HDV-RNA ve HDAg gibi testlerin kullanılması tanı duyarlılığını arttırır ama pratik ve rutin değildir.

 

 

Hepatit D Enfeksiyonu Tedavisi Nasıldır ?

Akut Delta Hepatit’li hastalar Fulminan Hepatit açısından yakından izlenmelidir. Normal seyirli Koinfeksiyonda iyileşme beklenirken, Süperinfeksiyonda kronikleşme sıktır.

Akut Delta Hepatiti tedavisinde etkili bir ilaç yoktur. Fulminan seyir yani Akut Karaciğer Yetersizliği gelişen vakalarda Karaciğer Nakli tek tedavi seçeneğidir.

Kronikleşen vakalarda uzun süreli İnterferon Alfa tedavisi kısmen etkilidir. Günümüzde HDV enfeksiyonu tedavisinde Pegile İnterferon tedavisi kullanılmaktadır. Tedavide başarı oranı düşük (kalıcı yanıt oranı % 17-43) olması nedeniyle daha etkin ve tolere edilebilen yeni ilaçlar araştırılmaktadır.

Delta Hepatiti (HDV) Aşısı Var mı ?

Hepatit D için koruyucu bir aşı yoktur.

Bununla beraber Hepatit B aşısı olmak Hepatit D’den de korunma sağlar.