İdrar Kültürü Testinde Neye Bakılır, Üreme Olmadı Ne Demek ?

İdrar Kültürü testi genellikle idrar mikroskobisinde Bakteri veya Lökosit göründüğünde istenen bir testtir.

İdrar yolu enfeksiyonu veya Bakteriüri olasılığının araştırılması ve üreme olursa, bakterinin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Hemen laboratuvara gönderilemiyorsa bu durumda yarım saat kadar Buzdolabında bekletilebilir.

İdrar Kültürü Testi Nasıl Yapılır ?

Halka öze ya da otomatik pipetörle alınan 10 µl idrar örneği, bir EMB ve bir kanlı agar besiyerine damlatılıp öze ya da steril pamuklu çubukla çok yaygın ekilir.

Kanlı besiyerinde ekim hattına bir Novobiosin diski yerleştirilir.

37ºC’deki etüve kaldırılır.

Bir sonraki gün üreyen bakterinin sayısına, Novobiosin diski etrafında üremesine ve hastanın yaşı-cinsiyeti-örneğin alınma biçimine göre değerlendirilir.

İdrar Kültürü Testi Değerlendirmesi :

İdrar yolları ile ilgili yakınması olmayan hastada, idrar kesesinde en az 4 saat beklemiş orta idrarda erkeklerde 10.000 koloni/ml, kadınlarda 100.000 koloni/ml bakteri saptanması idrar yolu infeksiyonunu destekler.

Yakınması olan kadın hastada Koliformlar üremişse orta idrarda 100 koloni/ml, diğer bakteriler için 100.000 koloni/ml bakteri saptanması idrar yolu infeksiyonu’nu destekler.

Yakınması olan erkek hastada orta idrarda 1.000/ml bakteri saptanması bile idrar yolu infeksiyonu’nu destekler.

Sürekli sondalı hastadan, uygun alınan idrarda 100 koloni/ml bakteri saptanması idrar yolu infeksiyonu’nu destekler.

Yakınmasız kimselerde alınan orta idrarda iki türden çok bakteri saptandığında sayı 100.000 koloni/ml’den fazla bile olsa bulaş (kontaminasyon) olarak değerlendirilir.

Bakteri sayısı az veya hiç üreme olmadıysa;

Hasta antibiyotik kullanılmaktadır ve etken baskılanmıştır.

Akut Üretral Sendrom söz konusudur.

Chlamydia Trachomatis ve Ureoplasma Urealyticum Üretritleri de aynı şekilde sonuç verir.

Gram Negatif Enterobactericeae’ların dışında bir hastalık etkeni söz konusudur.

Hasta bol sıvı içmekte ve idrar sulandığından bakteri sayısı düşük çıkmaktadır.

İdrar Kültürü Testinde Neye Bakılır ?

Patojen bakteri üremiş mi ona bakılır.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen yeterli sayıdaki gram (-) Basiller infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir.

Oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz (+) gram (-) Basiller Psödomonas olarak, Oksidaz (-) Basiller Enterik bakteri olarak değerlendirilir.

Novobiosin dirençli Katalaz (+) Koagülaz (-) gram (+) koklar S.saprophyticus olarak değerlendirilir. İnfeksiyon etkeni olarak bildirilir ve Antibiyogram yapılır.

Novobiosin duyarlı Katalaz (+) Koagülaz (-) gram (+) koklar S.epidermidis olarak değerlendirilir ve patojen kabul edilmezler.

Kanlı besiyerinde üreyen gram (+) Katalaz ve Koagülaz (+) olan bakteriler S.aureus olarak tanımlanır. İnfeksiyon etkeni olarak düşünülürse Antibiyogram’a alınır.

Üreyen gram (+) Basiller Difteroid ya da Laktobasil olarak değerlendirilir ve patojen kabul edilmezler.

İdrar ekilen besiyerlerinde üreyen yeterli sayıdaki mayalar Candida albicans olup olmadığının araştırılması için direkt preparatlarda ve besiyerlerinde mantarların hifa yapıları da izlenebilir. Hastanın klinik durumu öğrenilerek bunlar yorumlanmalıdır.

Örnek geri çevirme nedeni:

1 saatten daha fazla oda ısısında bekleyen

Kateterli hastalarda torbadan yada kateter ucundan alınanlar ile

Steril olmayan kaba alınmış örnekler kültür için uygun değildir.

Hangi Bakteriler Sık İdrar Yolu Enfeksiyonu Oluşturur ?

Üriner sistem enfeksiyonları, en sık olarak Escherichia Coli gibi gram negatif Koliform bakteriler, daha seyrek olarak da gram pozitif Enterokoklar tarafından meydana getirilir.

Proteus, Klebsiella, Pseudomonas gibi bakteriler de zaman zaman üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak izole edilebilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir ?

Sık idrara çıkma

Aniden idrar yapma gereksinimi

İdrar yaparken yanma ve ağrı hissedilmesi, Sistit olasılığını düşündüren en dikkat çekici belirtilerdir. Hasta sıklıkla suprapubik bölgede ağrı ve huzursuzluktan da yakınır.

Ateş

Üşüme ve Titreme

Bel bölgesinde ağrı

Bulantı

Kusma ve

İshalgörülmesi ise Piyelonefrit tablolarında sıklıkla rastlanan belirtilerdir. 

İdrar Kültürü Testinde  Üreme Olmadı Ne Demek ?

İdrar Kültürü Testinde üreme olmadı demek enfeksiyona yol açacak patojen bakteri yok veya hiç bakteri üremedi demektir.

Yani iyi bir şeydir.

Numune:

İdrar.

10 mL idrar steril bir kapa alınır ve ekim yapılır.

İdrar Numunesi Nasıl Alınır ?

Üriner sistem enfeksiyonu olasılığının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için, Mesanede bulunan idrarın, dışarıdan gelebilecek bakterilerle kontamine edilmeden alındığından emin olunması gerekir.

Doğrudan doğruya Üretral kateter ile veya suprapubik iğne aspirasyonu ile bu hedefe ulaşılması mümkünse de, pratik uygulamada zorunlu kalınmadıkça, bu şekildeki invazif yöntemlere başvurulmaz.

Uygun temizlik prosedürü ve toplama tekniği kullanılarak, ihtiyaç duyulan nitelikteki idrar örneklerinin alınması çoğu zaman kolaylıkla başarılır. Bu amaçla, öncelikle ellerin ve Üretra bölgesinin temizliğinin sağlanması gerekir. Ardından idrarın yaklaşık ilk üçte bir kısmı tuvalete yapılır.

Mümkünse idrar akımı kesilmeden araya girilerek idrarın orta üçte bir kısmı steril idrar toplama kabına alınır.

İdrarın son kısmı yine tuvalete yapılmalıdır.

Sabah ilk yapılan idrarın kullanılması önerilse de, çok fazla sıvı alınması nedeniyle ileri derecede dilüe olmadığı sürece, gün içinde alınan idrar örneklerinin de kültür çalışması ve koloni sayımı amacıyla kullanılması mümkündür.

İdrar örneklerinin en geç 1 saat içinde ekim işlemine tabi tutulması gerekir.

Hemen işleme tabi tutulmayacak idrar örneklerinin Buzdolabı koşullarında bekletilmesi gerekir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !