İdrarda Glukoz-Ürobilinojen-Bilirübin-Protein-Taş Deneyi

İdrarda Glukoz-Ürobilinojen-Bilirübin-Protein-Taş Deneyi Nasıl yapılır ? Beraber İnceleyelim ;

Normal idrar Berrak‘tır. Erimiş maddeler idrara Bulanıklık vermez.

Örneğin, Proteinüri’nin miktarı ne kadar fazla olursa olsun idrar Berrak gözükür.

Kadınlarda vagina, vulva salgısının ve mukusun, erkeklerde ise Sperm karışmasına bağlı olarak idrarda hafif Bulanıklık saptanabilir.

Taze idrar örneğindeki Bulanıklığa Eritrosit, Lökosit, Epitel hücreleri, Silendir, Bakteriler veya Mukus neden olabilir.

Beklemekle idrarda Bulanıklık ortaya çıkmışsa veya idrar kabının dibinde Tortu oluşmuşsa, iki olasılık söz konusudur:

Vücut ısısında erimiş olan Ürat‘lar soğukta çökmüştür.

Beklemiş idrarda pH’nın artmasıyla Fosfat‘lar çökmüştür.

Ürat kristalleri Kiremit renkli, Fosfat’lar kirli Beyaz renklidir.

İdrarda TAŞ Deneyi

Deney Tüpüne idrar konur.

Tüpün üst kısmı Aleve tutularak ısıtılır.

Isıtılan kısımdaki idrar Berraklaşırsa ÜRAT,

Tüpteki idrarın üzerine 2 damla % 5’lik Asetik Asit eklenir.

İdrarın üst kısmı Berraklaşırsa FOSFAT veya KARBONAT (Karbonat ise gaz da çıkar)

Tüpteki idrarın üzerine 2 damla % 10’lik HCL damlatılır. Bulanıklığın kaybolması OKZALAT,

Bulanık idrar ısıtılınca mevcut Bulanıklık daha da artarsa FOSFAT veya PROTEİNÜRİ lehinedir.

İdrarda ÜROBİLİNOJEN Deneyi

Ehrlich Yöntemi :

Bir Deney Tüpüne taze idrar konur.

Tüpteki idrar üzerine 1 mL Ehrlich Reaktifi (2 g p-dimetil aminobenzaldehit, 100 mL % 20’lik HCl’de çözülerek hazırlanır) eklenip karıştırılır ve birkaç dakika beklenir.

Tüpteki karışımda Kırmızı renk oluşumu gözlenirse idrarda Ürobilinojen artmıştır.

Tüpteki karışımda Kırmızı renk oluşumu gözlenmezse Tüp ısıtılır. Isıtma sonucunda Kırmızı renk oluşumu gözlenirse idrarda Ürobilinojen normaldir.

Isıtmaya rağmen Kırmızı renk oluşumu gözlenmezse idrarda Ürobilinojen Negatif’dir.

İdrarda Porfirin ve Porfobilinojen bulunması da Kırmızı renk verir; ancak Porfobilinojen ile oluşan bileşik Kloroform’da çözünmez.

İdrarda PROTEİN Deneyi 

Protein aranacak idrar Berrak olmalıdır, Mavi Turnusol kağıdını hafifçe Kırmızılaştıracak kadar Asidik olmalıdır, Dansitesi 1010’dan küçük olmamalı, çok da yüksek olmamalıdır.

% 20’lik Triklorasetik Asit (TCA) :

Bir Deney Tüpünün 2/3’üne kadar Berrak idrar konur.

Deney Tüpündeki Berrak idrar üzerine % 20’lik TCA damla damla eklenir; bu sırada Tüpteki idrarda bir Bulanıklık veya çökelti oluşup oluşmadığına bakılır.

Bulanıklık gözlenmezse idrarda Protein (-)’dir.

Ancak siyah bir zemin üzerinde görülebilen bir Bulanıklık oluşursa idrarda Protein Hafif Eser’dir.

Belirgin Bulanıklık oluşur fakat Granülasyon ve Flokulasyon oluşmazsa idrarda Protein (+)’dir.

Yoğun Bulanıklıkla birlikte Granülasyon oluşup Flokulasyon oluşmazsa idrarda Protein (++)’dir.

Çok yoğun Bulanıklıkla birlikte belirgin Flokulasyon da oluşursa idrarda Protein (+++)’dir.

Çok fazla yoğun Bulanıklıkla birlikte çok fazla Flokulasyon oluşursa idrarda protein (++++)’dir.

İdrarda BİLİRÜBİN Deneyi

Rosin Yöntemi :

Bilirubin’in, İyot ile Yeşil renk oluşturması prensibine dayanır.

Bir Deney Tüpüne tüpün 2/3’üne kadar idrar konur.

Tüpteki idrar üzerine 2-3 mL Rosin Reaktifi (% 1’lik İyot-Alkol çözeltisi) tabakalandırılır.

Tüpte sıvı tabakalarının temas yerinde Yeşil renk oluşup oluşmadığına bakılır ve gözlenenlere göre sonuç rapor edilir.

Temas yerinde Yeşil renk oluşumu gözlenmezse idrarda Bilirubin (- )’dir, olursa Bilirubin (+)’dir.

İdrarda GLUKOZ (REDÜKTAN MADDE) Deneyi

Benedict Yöntemi :

Benedict Reaktifi Hazırlama :

173 g Sodyum Sitrat ve 100 g susuz Na2CO3, 700-800 mL Distile suda çözülür.

Bu karışıma 17.3 g Kristalize Cu2SO4’ın 100 mL Distile sudaki çözeltisi yavaş yavaş eklenir ve karıştırılır.

Volüm, Distile su ile 1000 mL’ye tamamlanır.

Yapılışı :

Bir Deney Tüpüne 5 mL Benedict Reaktifi konur ve bunun üzerine 0.5 mL idrar eklenir.

Tüp, kuvvetli bir Alev üzerinde 2 dakika kaynatılır; daha sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

 

 

Soğuyan Tüpteki karışımda;

Kırmızı renkli bir çökelti oluştuysa idrarda Şeker (++++)’dir.

Turuncu renkli bir çökelti oluştuysa idrarda Şeker (+++)’dir.

Sarı renkli bir çökelti oluştuysa idrarda Şeker (++)’dir.

Açık yeşil renkli bir çökelti oluştuysa idrarda Şeker (+)’dir.

Çökelti oluşması gözlenmezse idrarda Şeker (-)’dir.

Bu test yemekten 2 saat sonra yapılmalıdır. Açken test Negatif çıkabilir.

Burada oluşan renk sadece Glukoz‘a bağlı değil, diğer Redüktan maddeler olan Galaktoz, Fruktoz, Laktoz, Pentoz, Homogentisik asit, Glukuronik asit, Müsin gibi maddelerde de oluşmaktadır.