İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

İmmunfiksasyon Elektroforezi (İFE) özellikle Multiple Myeloma ve Waldenström Makroglobulinemisi gibi paraproteinemilerin teşhis ve takibi amacıyla kullanılır.

Serum Protein Elektroforezi’nde Monoklonal Protein üretimini gösteren, M piki olarak da adlandırılan, izole bir protein bandının varlığı, plazma hücreleri ile ilişkili proliferatif bir hastalığın bulunabileceğini düşündürür. Böyle bir olasılığın irdelenmesi amacıyla Protein Elektroforezi’ne ek olarak serum ve idrardan İmmünofiksasyon Elektroforezi çalışması yapılması da gerekir.

İmmünofiksasyon Elektroforezi çalışmaları, tanıyı kesinleştirmenin yanı sıra, üretilen Monoklonal Protein sınıfının belirlenmesine de olanak sağlar.

Ayrıca Protein Elektroforezine göre daha yüksek bir hassasiyete sahip olması nedeniyle, Protein Elektroforezi ile net olarak belirlenemeyen, kuşkulu vakalar hakkında daha kesin kanaat oluşturulmasına da yardımcı olur.

Patolojik sürecin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla, doğrudan İmmünglobulin konsantrasyonu ölçümlerinden yararlanılabilir.

Paraprotein veya M proteini olarak adlandırılan proteinler, klinik olarak bulgu veren hastaların incelenmesi sırasında veya rutin tarama çalışmaları sırasında tespit edilebilir.

Monoklonal proteinlere rastlanma sıklığı, yaş ile ilişkili olarak yükselir.

Monoklonal Paraproteinemi’lerin kabaca % 60’ı MGUS, % 20’si Multiple Miyeloma, %12’si Primer Amiloidoz‘dur.

İmmunfiksasyon Elektroforezi  Neden Yapılır ?

Serum İmmünofiksasyon Elektroforezi’nde, Monoklonal İmmünglobulin üretimini gösteren bulguların varlığı, en genel şekliyle Paraproteinemi olarak adlandırılır.

Ancak Paraproteinemi’ler arasında ayrım yapılabilmesi için ayrıca kantitatif İmmünglobulin konsantrasyonu ölçüm sonuçlarının, Kemik İliği incelemesi sonuçlarının, Radyolojik ve Klinik bulguların da dikkate alınması gerekir.

MGUS, Multiple Miyeloma, Makroglobulinemi ve Hafif Zincir Hastalığı serum İmmünofiksasyon Elektroforezi ile teşhis edilebilecek başlıca hastalık tablolarıdır.

Soliter Plazmasitoma, İmmünofiksasyon Elektroforezi’nde çok fazla bulgu vermez.

Hafif Zincir Hastalığı’nın teşhisi amacıyla, idrar İmmünofiksasyon Elektroforezi ve serum Serbest Hafif Zincir konsantrasyonu ölçüm çalışmalarından yararlanılabilir.

MGUS Nedir ?

Aşağıda sıralanan kriterleri taşıyan Monoklonal Gammopatiler, MGUS (Monoclonal Gammopathy Unknown Significance – Önemi Bilinmeyen Monoklonal Gammopatiler) olarak adlandırılır.

1 – Serumda Monoklonal Protein bulunmakla birlikte IgG konsantrasyonu 3.5 g/dL’den, IgA konsantrasyonu 2 g/dL’den düşük.

2 – İdrarda M proteini yok veya varsa, 1 günde atılan miktarı 1 g’dan düşük.

3 – Kemik iliğinde Plazma hücrelerinin oranı %10’dan az.

4 – Kemiklerde Litik lezyon, Anemi, Hiperkalsemi veya Renal Yetmezlik yok.

IgM Paraproteinemileri için kesin bir sınır belirlenmemiş olmakla birlikte, 3 g/dL üzerindeki konsantrasyonları Waldenstörm Makroglobulinemisi olasılığını düşündürür.

MGUS’un diğer önemli özelliği M proteinin zaman içinde stabil kalmasıdır. Teşhisin konduğu sırada bulunmamakla birlikte, daha sonraki dönemde hastaların bir kısmında Malign bir tablo ortaya çıkabilir.

Multiple Miyeloma Nedir ?

Multiple miyeloma tanısı konabilmesi için minimum kriterler aşağıda sıralanmıştır:

1- Anlamlı miktarda serum veya idrar Paraproteini bulunması: IgG konsantrasyonunun 3.5 g/dL’den, IgA konsantrasyonunun 2 g/dL’den, idrardaki M proteininin 24 saatte 1 g’dan fazla olması Multiple Miyeloma lehine bir bulgu olarak kabul edilir.

2- Kemik lezyonları bulunması (Litik lezyonlar)

3- Kemik iliğinde % 10 veya daha yüksek oranda Plazma Hücresi bulunması.

Bazı hastalar, anlamlı miktarda Paraproteinemisi ve Kemik İliğinde Plazma Hücre oranı yüksekliği bulunmasına rağmen uzunca bir süre stabil kalabilirler.

Waldenström Makroglobulinemisi, IgM sınıfı immünglobulinlerin kontrolsüz bir şekilde üretilmesi ile karakterize bir hastalık tablosudur.

IgM Paraproteinemileri için kesin bir sınır belirlenmemiş olmakla birlikte, 3 g/dL üzerindeki konsantrasyonlar Waldenström Makroglobulinemi olasılığını destekler.

Paraproteinemi konsantrasyonunun yüksekliği ve üretilen paraproteinlerin yüksek molekül ağırlığına sahip olması kanın viskozitesinde artmaya neden olur.

Soliter Plazmasitoma, Miyeloma’ya ait başka hiçbir teşhis kriteri bulunmaksızın yalnızca soliter Monoklonal Plazma Hücresi tümörü bulunması durumudur.

Bu tür tümörler, Ekstramedüller veya Kemiğin soliter plazmasitoması olarak kategorize edilir.

Bu hastalarda, serum veya konsantre idrardan yapılan İmmünoelektroforez çalışmaları genellikle Paraprotein mevcudiyetini göstermez.

Eğer az bir miktarda Monoklonal Protein mevcutsa, tedaviden sonra kaybolmalıdır.

Numune :

Serum.