Kalp Yetmezliği Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi ?

Kalp Yetmezliği, istirahat veya günlük etkinliklerin gerektirdigi egzersiz sırasında, dokuların oksijen ve metabolik gereksiniminin Kalp tarafından karşılanamamasıdır.

Kalbin çalışma bozukluguna (sistolik ve diyastolik disfonksiyon) veya dokuların artan gereksinimine (hipertiroidi, anemi) baglı olabilir.

Kalp Yetmezliği Neden Olur ?

İskemik Kalp hastalıkları

Hipertansiyon

Kalp kapak hastalıkları ve

Kardiyomiyopatiler en sık nedenlerdir.

Kalp Yetmezliği Tanısı Nasıl Konur, Belirtileri Neler ?

Semptom ve Bulgular

Başlıcaları nefes darlıgı, halsizlik, egzersiz intoleransı ve ödem‘dir.

Nefes darlıgı, egzersiz veya istirahatte olabilir. Kalp yetmezliginde nefes darlıgının temel nedeni Akciger konjesyonu’dur.

Konjesyon derecesine göre egzersiz dispnesi, ortopne ya da paroksismal noktürnal dispne gelişebilir. Konjesyonun sistemik venlere yansımasıyla periferik ödem oluşur.

Halsizlik ve egzersiz intoleransı, Kalbin pompalama gücünün azalması sonucu gelişen debi düşüklügüne baglıdır.

Fizik Muayene

Kalp hızı genellikle yüksektir. Pulsus alternans saptanabilir.

Kalp tepe atımının aşagı ve sola dogru yer degiştirmesi Kalp büyüklügünü göstermede basit ve degerli bir bulgudur.

Kalp yetmezligi nedenine baglı olarak sistolik veya diyastolik üfürüm ve Kalpte ek sesler duyulabilir.

Akcigerde Krepitan raller

Kostodiafragmatik sinüs kapalılıgı

Solunum seslerinde azalma (plevral sıvıya baglı olarak)

Boyunda venöz dolgunluk

Hepatomegali

Asit

Pretibial Ödem görülür.

Laboratuvar ve EKG

Nedeni aydınlatmada yararlı olabilir. Kalp yetmezligi olan hastaların çogunda EKG’de morfolojik, iskemik veya ritme ait bozukluk vardır. Bu nedenle, EKG’nin normal olması durumunda Kalp yetmezligi tanısı gözden geçirilmelidir.

Telekardiyografi

Kalp büyüklügü ve pulmoner konjesyonun degerlendirilmesinde önemlidir.

Anemi Kalp yetmezligi nedeni olabilecegi gibi, başka bir nedenle gelişen Kalp yetmezliginde klinik durumu bozan önemli bir faktör de olabilir. Kalp yetmezligi olan bir hastada Hemoglobin’in 10 gr/dl’nin altında olmaması istenir.

Kalp yetmezliginde, azalan Böbrek fonksiyonu ve/veya ilaçlar nedeniyle Böbrek fonksiyon testleri bozulabildiginden izlemde üre ve kreatinin degerleri ölçülmelidir.

Diüretik kullanımıyla dengesizlikleri gelişebileceginden elektrolitler (Na, K), sistemik konjesyonun degerlendirilmesi açısından Karaciger fonksiyon testleri de izlenmelidir.

Hipertiroidi ve Hipotiroidi Kalp yetmezligi nedeni olabilecegi gibi başka bir nedenle gelişen Kalp yetmezliginde klinik durumu bozan önemli bir faktör de olabilir.

Kalp Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir ?

Kardiyoloji Uzmanlarınca tedavi düzenlenir. Aşağıda sayacağımız tedaviler sadece bilgi amaçlıdır sakın Doktorunuz reçete etmeden kendiniz kullanmayın.

İlaçsız Tedavi

Yaşam tarzında degişiklikler yapılmalıdır.
Tuz kısıtlanmalıdır. Yapay tuzlar, zengin K içerigi nedeniyle Kalp yetmezligi olan hastalarda sakıncalıdır.
Alkol alımı kesilmelidir.
Sigara bırakılmalıdır.
Yaygın inanışın aksine, hastalar ilaç tedavisi ile stabil hale geldikten sonra egzersize (yürüyüş gibi) teşvik edilmelidir. Bu egzersizler hastanın yaşam kalitesini artırır.
Obezler kilo vermelidir.
İleri derecede Kalp yetmezligi olanlar dışında sıvı alımı kısıtlanmamalıdır.

İlaç Tedavisi

ADE inhibitörlerini tolere edemeyen hastalarda ARB verilir.

Digoksin Atrial Fibrilasyon varlıgında tüm sınıflarda kullanılır. Ayrıca ADE inhibitörü ve Diüretik tedavisine ragmen semptomu olan 2-4. sınıf hastalarda kullanılması önerilir.

Anjiyotensin Dönüçtürücü (Converting) Enzim Inhibitörleri  (ADE)

Yaşam süresini uzattıgı gösterilmiş olan ADE inhibitörleri, tüm hastalarda başlanmalıdır. ADE inhibitörleri tolere edilemediginde Anjiotensin II reseptör blokörleri (ARB) önerilmelidir.

Diüretikler

Asemptomatik (1. sınıf) hastalarda önerilmez. Su ve tuz tutulum bulguları olan (2-4. sınıf) hastalarda kullanılmalıdır. Konjesyon şiddeti arttıkça, Tiazid diüretiklerinden daha etkili olan Furosemid tercih edilmelidir.

Diüretik alanlar elektrolit bozuklugu açısından izlenmelidir.

Beta Adrenoseptör Blokörleri

Günümüzde, fonksiyonel kapasitesi 2-4. sınıf olan hastalarda kullanımı önerilen Beta blokörler, akut dönemde Kalp yetmezliginde kötüleşmeye yol açabilecegi için, hastaların yatırılarak izlenebildigi merkezlerde başlanmalıdır.

Beta Blokörler akut Kalp yetmezliginde kontrendikedir.

Kalp Glikozidleri

Kalp yetmezliginde ilk seçilecek ilaçlar degildir. Bu ilaçların güvenlik aralıgı dardır. Yaşlılarda, Böbrek ve Tiroid fonksiyon ve elektrolit bozuklugu olanlarda toksik etki çok çabuk gelişebilir.

Bu ilaçlar atrial fibrilasyonun eşlik ettigi vakalarda, sinüs ritmindeki hastalarda ise ileri Kalp yetmezliginde kullanılmalıdır. Ayrıca ADE inhibitörü ve Diüretik tedavisine ragmen Kalp yetmezligi semptomları süren 2-4. sınıf hastalarda kullanımları önerilir. Agızdan kullanılan tek pozitif inotropik ilaç Digoksin’dir.

Spironolakton

Aldosteron reseptör antagonistidir. K tutucu bir Diüretik olmakla birlikte Kalp yetmezliginde kullanım nedeni Diüretik etkisine baglı degildir.

ADE inhibitörü ve Diüretik kullanılmasına ragmen fonksiyonel durumu 3-4. sınıf olan hastalarda 25 mg/gün kullanımın yaçam süresini uzatmaktadır. 1-2. sınıfta kullanım önerilmez.

Antitrombotik – Antikoagülan tedavi

İskemik kaynaklı olan Konjestif Kalp yetmezlikli (KKY) hastalarda kontrendikasyon yoksa 100- 300 mg Aspirin önerilir.

Atriyal fibrilasyonlu KKY’li hastalara Aspirin başlanmalı ve antikoagülan tedavi (varfarin) açısından degerlendirilmek üzere sevk edilmelidir.

Antilipidemik tedavi

İskemik kaynaklı KKY’li hastalara lipid düzeylerine göre antilipidemik tedavi önerilmelidir.

 

Kalp Yetmezliginde Kötüleşmeye Neden olan Faktörler Nelerdir ?

Önerilen tedaviye uyulmaması
Kalp yetmezligini kötüleştirebilecek ilaçların başlanması
Alkol kullanımı
Böbrek fonksiyonlarının bozulması
Enfeksiyonlar
Pulmoner embolizm
Tiroid fonksiyonlarında bozulma
Anemi
Atriyal fibrilasyon
Diger supraventriküler veya ventriküler aritmiler
Bradikardi
Mitral veya triküspit yetmezligin artması
Miyokard iskemisi veya infarktüsü

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !