Protein Elektroforezi-İdrar Testi Nedir ?

Protein Elektroforezi-İdrar testi özellikle Diyabet, Eklampsi, Renal yetmezlik ve Hipertansiyon gibi proteinürisi olan hastalarda idrarla atılan protein fraksiyonlarının dağılımının değerlendirilmesi ve Monoklonal gammopatisi olan hastaların takibi amacıyla kullanılır.

Normalde idrarla atılan protein miktarı çok düşüktür ve görülebilir bir elektroforegram elde edilmesi çoğunlukla mümkün olmaz.

İdrarla atılan proteinin bir kısmı glomeruler filtrata geçtikten sonra geri emilemeyen proteinlerden, küçük bir kısmı ise Böbrek tubüluslarından salgılanan proteinlerden (Tamm Horsfall) oluşur.

İdrarla atılan protein miktarının artması, Böbreklerin glomerüler veya tubüler bozukluklarından kaynaklanabileceği gibi, küçük molekül ağırlıklı proteinlerin plazma konsantrasyonlarındaki aşırı artıştan da kaynaklanabilir. Bu son tip proteinüri, taşma proteinürisi olarak adlandırılır.

Glomerulonefrit veya Nefrotik sendrom gibi hastalık tablolarında glomerüler proteinüri görülür.

Glomerüler filtrata geçen proteinlerin yeterince reabsorbe edilememesinden kaynaklanan tubüler proteinürilere en sık olarak İnterstisyel nefritlerde veya tubülusların fonksiyonlarını bozan bütün hastalıklarda rastlanır.

Taşma proteinürileri’nin en sık görülen sebepleri ise Para-proteinemilerdir. Hemoglobinüri ve Miyoglobinüriler de bu grupta sayılabilir.

Nefrotik sendromda en fazla atılan protein albümin olduğu halde, nonselektif proteinürilere daha çok sebep olan Glomerülonefritlerde, daha büyük molekül ağırlıklı proteinlerin de atıldığı görülebilir.

Tubüler proteinürilerde ise daha çok Beta-2 mikroglobulin, Lizozimler, Retinol binding protein ve Beta-1 mikroglobulin gibi düşük molekül ağırlıklı proteinlerin atılımında artış olur.

Taşma proteinürilerinin en sık rastlanan sebebi olan Paraproteinemilerde, kappa veya lamda hafif zincir proteinleri atılır.

Bence Jones proteinleri olarak da adlandırılan hafif zincir proteinleri, elektroforegramların beta ve gama globulin fraksiyonlarında lokalize olur.

Protein Elektroforezi-İdrar Testi Nedir ?

Multiple Miyeloma hastalarında karakteristik, monoklonal bir band görülebilir. Ancak bu bandın gerçekten de immünoglobulinlerle ilişkili olduğundan emin olunabilmesi için sonucun immünofiksasyon elektroforezi çalışması ile teyid edilmesi gerekir.

İdrardan yapılan protein elektroforezi çalışmasında monoklonal band görülmemesi durumunda, immünofiksasyon elektroforezi çalışmasının da eklenmesi gerekir.

Büyük kısmı albümin olmak üzere, idrarla fazla miktarda protein ve az miktarda monoklonal hafif zincir görülmesi Amiloidozis veya Böbreklere hafif zincir çökmesi olasılıklarını getirir.

Numune:

24 saatlik idrar.

Referans Değer:

İdrarla atılan protein miktarı 0 – 100 mg/gün gibi çok düşük konsantrasyondadır.

Normal koşullarda görülebilir proteinlerin tümünün Albümin fraksiyonunda bulunması beklenir.