Protein S Aktivitesi Testi Nedir, Düşüklüğü Nedenleri ?

Vitamin K bağımlı plazma proteini olan Protein S, aktive edilmiş Protein C’nin kofaktörü’dür.

Karaciğer, Endotel hücreler ve Trombositlerin alfa granüllerinde sentezlenir.

Erişkinlerde plazma Protein S’in % 60’ı akut faz reaktanı olan C4b-Bağlayıcı Protein’e bağlıdır. Geri kalan serbest Protein S fonksiyonel aktif formdur.

Protein S eksikliği normal toplumda görülme sıklığı % 2’dir.

Protein S Aktivitesi Testi Nedir ?

Protein S eksikliği otozomal dominant kalıtım gösterir. Protein S aktivitesi azalması Tromboemboli riskini artırır. Fakat Protein S eksikliği olan kişilerde tromboz riskinin boyutu henüz yeterli bir şekilde tanımlanmamıştır.

Gerek Protein C gerekse Protein S vitamin K ilişkili kofaktörler olup warfarin başlanması sonrası süratle düşerek geçici Hiperkoagulabiliteye yol açarlar.

Protein S Aktivitesi Düşüklüğü Nedenleri ?

Kalıtsal Protein S eksikliği

Karaciğer hastalıkları

Oral Antikoagülasyon

Gebelik

Oral Kontraseptifler

Östrojen tedavisi

Fonksiyonel Protein S yönteminin başlangıç tarama testi olarak kullanılması uygundur.

Fonksiyonel eksiklik tespit edildiğinde antijenik yöntem kullanılarak sınıflama yapılabilir. Test konjenital ve edinsel Protein S yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Protein S yetmezliği Tromboza eğilim ile sonuçlanır.

Numune:

Sitratlı Plazma.

Kesinlikle cam tüp kullanılmamalıdır.

Hasta Heparin alıyor olmamalıdır. Testten 2 gün önce Heparin kesilmiş olmalıdır.

Kumadin türevleri kullanılıyor ise testten 2 hafta önce ilaç kesilmelidir.

Elde edilen örnek hemen soğuk ortamda gönderilmelidir.

Referans Değerler:

6 ay ve altı : Normalin % 15-50

6 ay ve üstü : Normalin  % 55-160