Rubella (Kızamıkçık) IgG-IgM Pozitif Ne Demek ?

Rubella (Kızamıkçık) IgG-IgM Antikorları, özellikle çocuk ve gebelerde çok istenen testlerdir.

Başlıca olarak kişinin Kızamıkçık virüsuna karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır. Özellikle hamileliğe hazırlık döneminde veya hamilelik sonrası ilk muayenede yapılan antikor testleri, bu hastalığın gebelik açısından risk oluşturup oluşturmadığının belirlenmesini sağlar.

Rubella Nasıl Bulaşır ?

1963-1965 yılları arasında ortaya çıkan Pandemi’de, bütün Dünya’da milyonlarca insanın Rubella hastalığına yakalanmasıyla birlikte, konjenital enfeksiyona bağlı olduğu anlaşılan defektlerde ve doğum komplikasyonlarında dikkat çekici bir artış olduğu görülmüştür.

 Rubella virüsünün bilinen tek konakçısı İnsan‘dır.

Virüs, insandan insana solunum yoluyla bulaşır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi kuşakta, enfeksiyon en sık olarak kış ve ilkbahar aylarında görülür.

Rubella orta derecede bulaşıcılık özelliğine sahip bir hastalık olarak kabul edilir.

Rubella enfeksiyonunun kuluçka dönemi ortalama 14 gün olmakla birlikte 12 – 23 gün arasında değişebilir.

Bulaştırıcılık deri döküntülerinin görülmesinden 7 gün kadar önce başlayıp, döküntülerin ortaya çıkmasından sonraki 5-7 gün boyunca devam eder.

Bulaştırıcılığın en fazla olduğu dönem, döküntülerin görülmeye başladığı dönemdir.

Virüsün ilk olarak yerleşip çoğalmaya başladığı yer, Nazofarenks ve bölgesel Lenf bezleridir. Enfeksiyona maruz kalınmasından 5-7 gün kadar sonra virüs bütün vücuda yayılır.

Gebe kadınlarda virüsün plasenta yoluyla fetüse ulaşması da bu viremi döneminde gerçekleşir. Fetüsteki hasarın sebebi, virüslerin doğrudan doğruya hücreleri hasara uğratması ve mitozu engellemesidir.

Rubella Belirtileri Nelerdir ?

Hastalığın klinik belirtileri genellikle hafiftir.

Vakaların % 50 kadarında hastalık subklinik veya semptomsuz olarak seyredebilir. Bu durum pek çok vakanın klinik olarak teşhis edilemeyebileceğini düşündürür.

Maternal hastalık belirtilerinin bulunup bulunmaması, fetal enfeksiyon gelişme riskini etkilemediğinden, gebelik döneminde subklinik seyreden vakaların belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır.

Küçük çocuklarda genellikle ilk belirti, Rash tarzında deri döküntüsüdür. Rubella’nın sebep olduğu makülopapüler Rash, ilk olarak yüzde görülür, daha sonra baştan ayağa kadar bütün vücuda yayılabilir.

Rubella’nın döküntüleri, kızamıkta görülen döküntülere göre daha soluk olup, birbiri ile birleşme eğilimi göstermez. Sıcak Duş veya Banyo yapılmasından sonra daha belirgin hale gelir.

Küçük çocuklarda genellikle görülmemesine rağmen, büyük çocuklarda ve yetişkinlerde, deri döküntülerinin ortaya çıkmasından önceki 1-5 günlük prodrom döneminde hafif derecede ateş, kırıklık, Lenf bezlerinde büyüme ve üst solumun sistemi ile ilişkili belirtiler görülür.

Büyüyen Lenf bezlerine, genellikle Kulak arkasında, Boynun arka bölgesinde ve Suboksipital bölgede rastlanır.

Yetişkinlerde sıklıkla görüldüğünden, Eklem ağrıları ve Artrit pek çok uzman tarafından, hastalığın bir komplikasyonu olmaktan çok klinik tabloyu tamamlayan bir belirti olarak kabul edilir.

Konjonktivit, erkeklerde Testis ağrısı ve iltihabı, hastalığın diğer belirtilerini oluşturur. Yumuşak Damakta Forshheimer Lekeleri görülebilse de, hastalık için diagnostik bir bulgu olarak kabul edilmez.

Bağışıklık sistemi ile ilişkili herhangi bir sorunu olmayan kişilerde çok nadir görülmekle birlikte, Trombositopenik Purpura ve Ensefalit, diğer önemli komplikasyonlar olarak sayılabilir.

Rubella Bebekte Ne Yapar ?

Primer maternal enfeksiyonun, gebeliğin ilk 8 haftası içinde gerçekleşmesi durumunda, % 80-100 oranında fetal enfeksiyon meydana gelir.

Fetüsün dış etkilere en hassas olduğu “Organogenez” döneminde meydana gelen enfeksiyon, en ağır konjenital hasarlara sebep olur.

Primer enfeksiyonun gebeliğin 2. trimestirinde meydana gelmesi durumunda ise fetüsün enfekte olma oranı belirgin bir düşme gösterir.

Gebelik döneminin ilerlemesiyle bir yandan konjenital malformasyon görülme sıklığında, diğer yandan da görülen malformasyonların ciddiyetinde azalma meydana gelir.

İlk trimesterde Multi-organ defektlerin daha sık görülmesine karşın, sonraki dönemde tek organ defektlerine daha fazla rastlanır.

Konjenital Rubella Sendromu

Konjenital Rubella Sendromunun aşağıdaki bulguların en azından birini veya daha fazlasını içerir:

Katarakt

Konjenital Glokom

Patent Duktus Arteriosus

Periferik Pulmoner Arter Stenozu ve Septum defektleri

Sensorionöral Sağırlık (tek başına en sık görülen defekt).

Mikrosefali

Psikomotor gelişme geriliği

Mental gerilik

Meningoensefalit

Pigmenter Retinopati

Trombositopenik Purpura

Hepatosplenomegali

Sarılık

Radiolucent Kemik Hastalığı

Hepatit

Pnömonit

Miyokardit

Konjenital Rubella Sendromu ile doğan bebeklerin, doğum sonrasında aylarca, hatta 2 yıla varan bir dönem boyunca virüsü çevreye yaymaya devam ettikleri, bu nedenle de çevredeki diğer bebekler ve bağışıklığı olmayan yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilecekleri bildirilmektedir.

Rubella virüsüne karşı önceden bağışıklığı olan bir gebenin, erken dönemde virüsle karşılaşması durumunda, fetal defekt gelişme olasılığının ileri derecede düşük olduğu bilinmektedir.

Rubella Tanısı Nasıl Konur ? 

Cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından önceki birkaç gün içinde veya döküntülerin ortaya çıkmasından sonraki günler içinde, hastanın farengeal sürüntülerden Rubella virüsünün izole edilmesi mümkündür.

Konjenital enfeksiyona maruz kalan bebeklerin serum, sinoviyal sıvı, konjonktiva salgısı, serebrospinal sıvı ve idrar gibi numunelerinden de virüs izolasyonu yapılabilir. Ancak rutin uygulamada genellikle virüsün izolasyonundan çok serolojik test sonuçlarına dayanılır.

Kullanılan analiz sisteminin duyarlılığına bağlı olarak, Rubellaya spesifik IgM sınıfı antikorların cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde tespit edilmesi mümkündür.

IgM antikorlarının konsantrasyonu 2-4 hafta içinde maksimum seviyeye yükselip, vakaların çoğunda yaklaşık 6-9 hafta içinde kaybolur.

Önceden bağışıklığı olan kişilerde de Re-enfeksiyon durumunda, düşük konsantrasyonda olmakla birlikte IgM sınıfı antikorların ölçülebilir bir seviyeye yükselmesi çoğu zaman teşhiste sorun çıkarır.

Diğer yandan bazen IgM sınıfı antikorların Primer enfeksiyondan veya aşıdan sonra bir yıla kadar pozitifliğini muhafaza edebildiği gösterilmiştir.

Bu nedenle teşhis ve klinik tedbirler tek başına IgM ölçüm neticesine dayandırılmamalıdır. Bu tür kuşkulu durumlarda Rubella IgG avidite doğru teşhise yardımcı olabilir.

Değerlendirme :

Önceden bağışıklığı olmayan bir kişinin Rubella enfeksiyonuna maruz kalması durumunda, cilt döküntülerinin ortaya çıkmasından sonraki 1-2 hafta içine veya viremi döneminden sonraki 2-3 hafta içinde IgG sınıfı antikorlar tespit edilebilir.

Hastanın önceden IgG antikorlarının bulunup bulunmadığı bilinmeden tek başına IgG ölçümü ile doğru teşhise ulaşılması mümkün olmaz. Bu nedenle, Primer enfeksiyon kuşkusu mevcutsa, IgG ve IgM sınıfı antikorların beraberce dikkate alınması gerekir.

Beraberinde IgM sınıfı antikorlar da mevcut olmadığı sürece tek başına IgG sınıfı antikorların bulunması, Primer enfeksiyondan çok, daha önce geçirilmiş enfeksiyonun göstergesi olarak kabul edilir.

IgM sınıfı antikorların pozitif bulunması, enfeksiyona ait klinik bulgular sergileyen hastalarda Primer enfeksiyonun geçirilmekte olduğunu veya klinik bulgusu olmayan kişilerde Primer enfeksiyonun yakın zamanda geçirilmiş olabileceğini düşündürür.

İlk kontrolde IgM ve IgG antikorları beraberce pozitif olan bir kişide, birkaç hafta içinde IgG antikorları titresinin 4 kattan fazla artması da Primer enfeksiyon olasılığını düşündürür. Ancak böyle bir tabloya, aynı zamanda Re-enfeksiyon sebebiyle de raslanabileceğinden, dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

IgG antikorları pozitif bir kişide Primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanı konusunda tereddüt bulunması halinde, IgG avidite testinden yararlanılması yararlı olabilir.

Anneden bebeğe geçebilen türden bir antikor olmaması sebebiyle yeni doğmuş bir bebeğin kord kanında veya serumunda spesifik IgM antikorlarının varlığının gösterilmesi Konjenital Rubella Enfeksiyonunun teşhisi için yeterlidir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !