Siklosporin Testi Nedir ?

Siklosporin bir immünsüpresif ilaçtır ve testi  tedavi uygulanan hastalarda hedeflenen kan konsantrasyonunun elde edilip edilemediğinin kontrolü ve hasta için uygun olan tedavi dozunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Siklosporin Testi Nedir ?

Bu test ile ilacın kanda yeterli dozda olup olmadığı veya toksik doza ulaşıp ulaşmadığı ölçülür.

Siklosporin, başta organ doku transplantasyonu olmak üzere bağışılık sisteminin baskılanmasını gerektiren durumlarda kullanılan bir ilaçtır.

İlk kez Tolypocladium inflatum isimli toprakta yaşayan bir mantardan elde edilmiş bu peptit, etkisini T lenfositlerinin İnterlökin-2 üretmesini baskılayarak gösterir.

Başlangıçta, başta Böbrek, Karaciğer ve Kalp olmak üzere organ transplantasyonlarından sonra bağışıklık sisteminin baskılanması amacıyla kullanılmış olmakla birlikte, günümüzde bağışıklık sistemi ile ilişkili pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Psoriasis, ağır atopik dermatitler, piyoderma gangrenozum, kronik otoimmun ürtiker, steroid tedavisine cevap vermeyen ülseratif kolit, enfeksiyona bağlı olmayan posterior ve intermediate üveitler, romatoid artrit ve diğer bazı otoimmun hastalıklar, siklosporinin kullanıldığı transplantasyon dışındaki başlıca hastalıklardır.

Siklosporinin başta antibiyotikler, antifungallar ve diğer immunosupressifler olmak üzere pek çok ilaçla etkileşimi vardır.

Terapötik aralığının dar olması, doz aşımı halinde çok önemli toksik etkilerinin bulunması ve biyoyararlanımının kişiden kişiye büyük değişiklikler göstermesi sebebiyle, hedeflenen kan konsantrasyonuna ulaşılıp ulaşılamadığının kontrolü büyük önem taşır.

Doz aşımı durumlarında en fazla toksik etkiyi böbrekler üzerinde gösterir. Bunun dışında hipertansiyon, konvülsiyon, tremor, pulmoner ödem, diş eti hiperplazisi, hepatotoksite, lenfoma sıklığında artış gibi yan etkilere neden olabilir.

Siklosporin idrarla magnezyum atılımını artırdığından nörolojik yan etkilerinin magnezyum kaybı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Kan seviyesi dozdan 2-3 saat sonra maksimum düzeye ulaşır.

Numune:

EDTA’lı tam kan (mor kapaklı tüp).

Hekim tarafından farklı bir şekilde istenmemişse, numune son dozdan 12 saat sonra veya sonraki dozun alınma zamanında, ilaç alınmadan alınmalıdır.

Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.

Referans Aralığı:

Terapötik konsantrasyon transplante edilen organa ve transplantasyon sonrası döneme göre farklılık gösterebilir.

Böbrek transplantasyonu sonrasında genellikle ilk 2 ay içinde 150-400 ng/mL, daha sonra 75-300 ng/mL konsantrasyonları yeterli bulunur.

Toksik Konsantrasyon:

400 ng/mL ve üstü toksik kabul edilir.