Sperm Testi Kaç Günde Çıkar, Kruger Testi Normal Değerleri ?

Spermiogram (Sperm Testi) özellikle Erkek İnfertilite‘sinin (Kısırlık) değerlendirilmesinde birinci basamak testi olarak kullanılır.

İnfertilite için uygulanan medikal veya cerrahi tedavilerin sonuçlarının izlenmesi ya da kontrasepsiyon amaçlı Vazektomi operasyonlarının sonucunun değerlendirilmesi amacıyla da kullanılır.

Bu test bakan kişinin bilgi ve tecrübesi iyi ise Erkeğe ait kısırlık hakkında oldukça değerli bilgiler verir.

Sperm Testi Nasıl Yapılır ?

Genel olarak Makroskobik inceleme, Sperm Hızı – Şekli ve Sayısı’na bakılır.

Gerekirse ek parametreler çalışılır.

Aglütinasyon var mı bakılır, Lökosit ve Yuvarlak hücreler incelenir, Visközite – pH – Semen volümü bakılır.

 

 

Semen Numunesi, Testis’lerde üretilir. 

Numunenin yaklaşık % 65-70’lik kısmını oluşturan Seminal Vezikül salgısı, başta Sperm hücrelerinin temel enerji kaynağı olan Fruktoz olmak üzere, çeşitli Protein, Amino asit, Enzim, Vitamin, Flavinoid ve Lipit’leri içerir.

Semen hacminin % 25-30 kadarını oluşturan Prostat salgısı, Asit Fosfataz, PSA ve başka bazı proteolitik enzimleri içermesinin yanı sıra, Çinko açısından çok zengin oluşu nedeniyle de önemlidir.

Çinko, Sperm hücreleri içindeki DNA ve Sperm üretimi için gerekli bir element’tir.

Numune Nasıl Alınır ?

Numune en az 2, en fazla 7 günlük cinsel perhiz sonrasında alınmalıdır.

Erken verilirse Sperm sayısı az, 7 günden fazla beklerse Sperm sayısı yalancı yüksek çıkabilir ve hareketleri baskılanabilir.

Numune geniş ağızlı, plastik bir kap içine doğrudan Mastürbasyon yoluyla alınır.

Özellikle hücre hareketlerini önemli ölçüde etkileyebilmesi nedeniyle, numunenin alınması sırasında herhangi bir Kayganlaştırıcı madde kullanılmamalıdır.

Numunenin laboratuvar içinde hazırlanmış özel odada alınması tercih edilmekteyse de zorunlu hallerde 45 dk içinde vücut ısısında evden getirilen örnekler de kullanılır.

Spermiyogram Testi Yapan Hastaneler, Ne Kadar, Kaç Günde Çıkar ?

Spermiogram testini, bu konuda uzmanlaşmış Biyokimya, Mikrobiyoloji uzmanı veya Embriyolog bulunan tüm hastanelerde, Tüp Bebek merkezlerinde ve Özel Laboratuvarlarda yaptırabilirsiniz.

Ortalama olarak numune verildikten sonra 3-6 saat içinde sonuç verilir. Ek testler istenirse süre uzayabilir.

Spermiogram testi ücretleri ise merkeze göre değişir ama çoğu zaman 2019 itibarıyla 50 – 300 TL arasında değişir.

Spermiyogram İncelemesinde Yer Alan Parametreler Nelerdir ?

Semen Volümü (Hacim)

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre sağlıklı Erkeklerde numune hacmi için referans aralık, en az 1.5 mL olarak kabul edilse de, genel olarak 1.0 – 6.5 mL arasındaki hacimler normal olarak kabul edilir.

Hacmin 1 mL’den düşük olması durumunda öncelikle Seminal veziküllerde tıkanıklık veya fonksiyon bozukluğu olasılıkları akla gelir.

Aglütinasyon

Hareketli haldeki Sperm hücrelerinin birbirlerine yapışması olarak tanımlanır.

Hareketli olmayan hücrelerin birbirlerine, hareketli hücrelerin mukus liflerine, diğer hücre veya yapılara yapışması ise nonspesifik Agregasyon olarak adlandırılır.

Genel olarak Aglutinasyon varlığı, Sperm’lere yönelik Otoimmun bir reaksiyon bulunma olasılığını düşündürür.

Aglütinasyon varsa Sperm Mar Testi veya Anti-Sperm Antikor bakılmalıdır.

Görünüm

Normal numune, homojen görünümde, genellikle Beyaz-Gri Opak, bazen Sarımsı-Opak renktedir.

Kanama durumunda renk Kırmızı- Kahverengi olur. 

Sarılık durumunda veya vücut sıvılarını boyayan vitamin ya da ilaç kullanımında sarımsı renkte görünebilir.

Diğer hücreler

Semen numunesinde Sperm dışında, Lökositler, henüz olgunlaşmamış Spermatozoa olan yuvarlak Spermatidler, Spermatositler, Spermatogonia ve Epitel hücreleri görülebilir.

Normal bir örnekte Lökosit konsantrasyonu <1 milyon /mL’dir.

Lökosit sayısının fazlalığı Enfeksiyon olasılığını akla getirir.

Olgunlaşmamış Spermatozoa oranındaki artış ise Spermatogenezde bozukluk olabileceğini düşündürür.

Viskozite

Viskozitenin yüksekliği, yani Akışkanlığın Azalması, hücre hareketliliğini olumsuz şekilde etkileyebilen bir faktördür. Numunenin viskozitesi iki şekilde kontrol edilebilir.

Normal bir numunede, pipetten damlatma işlemi sırasında, numune bağımsız damlacıklar şeklinde düşer. Damla ile pipet arasındaki iplikçiklerin uzunluğunun 2 cm’i geçmesi, Viskozite artışı olarak değerlendirilir.

Numune içine daldırılıp çıkarılan bir cam çubuğa yapışan iplikçiklerin uzunluğunun da 2 santimetreyi geçmesi, Viskozite artışı olarak yorumlanır.

pH

Semen numunesinin pH’sı, Sperm hücrelerinin canlılığını ve hareketliliğini etkileyen faktörlerden biridir.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hafif bazik pH (7.2 – 8.0 arası) normal kabul edilir.

Asidik Numune olursa ;

Aksesuar Bezlerin Agenezis’i

Veziküla Seminalis  Enfeksiyonları

İdrarın Semen’e karıştığı durumlar ve

Seminal Veziküllerde tıkanma akla gelir.

Bazik Numune olması durumunda ise ;

Enfeksiyon veya

Ölçümün geç yapıldığı akla gelir.

Likefaksiyon Süresi

Likefaksiyon olarak adlandırılan, numunenin bu şekilde koyu bir jel halinden Sıvı Hale Geçme Süreci genellikle 20 dakikadan daha kısa bir süre içinde gerçekleşir.

Bu sürenin 1 saate kadar uzaması normal kabul edilir. Likefaksiyon sürecinden büyük ölçüde, bir proteaz enzimi olan Prostat Spesifik Antijen (PSA) sorumludur.

Bu süre 1 saati geçerse Likefaksiyon Kusuru’ndan bahsedilir ki bu da Sperm’in Yumurta’ya ulaşmasını engellediğinden önemli bir sorundur.

Sperm Konsantrasyonu ve Sayısı

Sperm hücrelerinin konsantrasyonu kadar toplam sayısı da önem taşır.

Daha önceki kaynaklarda, Sperm konsantrasyonu için referans aralık alt sınırı 20 milyon/mL olarak belirlenmiş olduğu halde, Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılında bu sayıyı 15 milyon/mL’ye çekmiştir.

Sperm yoğunluğunun bu rakamın altında olması Oligospermi olarak adlandırılır.

Bir ejakülattaki Toplam Sperm hücre sayısı için Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği referans aralık alt sınırı 39 milyon‘dur.

Bir Ejakülat’ta hiç Sperm hücresi bulunmaması Azospermi olarak adlandırılır.

Motilite

Sperm hücrelerinin hareketleri, numunenin alınmasından sonraki 60. dakikada değerlendirilir.

Bu değerlendirme sırasında bir yandan hareketli hücre oranı belirlenirken, diğer yandan hücreler hareket kalitesine göre değerlendirmeye tabi tutularak 4 gruba ayrılır:

a) Doğrusal, hızlı ve ilerleyici şekilde hareket eden Sperm hücreleri.

b) Hızlı ve ilerleyici hareket yapmakla birlikte, hareketleri doğrusal olmayan Sperm hücreleri.

c) Hareketli olmakla birlikte, ilerlemeyen Sperm hücreleri. Bu hücreler yalnızca bulundukları yerde kuyruklarını sallayarak hareket ederler.

d) Hareketsiz hücreler.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre, numunenin alınmasından sonraki 60. dakikada yapılan değerlendirmede, Hareketli hücre oranının % 40’tan fazla olması yeterli bulunur.

İlerleyici Hareket yapan hücrelerin oranı % 32’den fazla olmalıdır.

Hareket özelliğinin normal sınırlar altında olmasına Astenospermi denir.

Morfoloji

Sperm morfolojisi özel Boyalı Sperm yayma preparatının incelenmesi sonucunda değerlendirilir.

Hücrelerin normal morfolojiye sahip olup olmadığı Kruger veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kriterlere göre belirlenir.

Normal Şekilli (Morfolojili) Sperm Nedir ?

Normal Sperm aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir;

Bir iğne noktasının boyutundan daha az yani 5-6 mikrometre uzunluğunda ve 2.5-3.5 mikrometre genişliğinde düz, oval şekilli Baş,

Sperm başının % 40-70 kapsayan bir iyi tanımlanmış kapak (Akrozom),

Boyun, Baş kısmı veya Kuyrukta hiçbir görünür anormallik olmaması,

Sperm Baş boyutu Sperm yarısından büyük,

Sperm Kafasında sıvı damlacıkları bulunmamalıdır.

Anormal Şekilli Sperm Yumurtayı Dölleyebilir mi ?

Dölleyebilirse de anormal şekilli Spermler yüksek miktarda olan kişilerde Kısırlık riski artar.

Anormal şekilli Spermler Sorunlu Gebelik‘lere de neden olabilir.

Kruger Testi Nedir ?

Kruger isimli bir Bilim adamının kesin kriterleri ile 1986 yılından beri Dünya’da uygulanmaktadır, bu nedenle bu tahlillere de Kruger testi adı verilmiştir.

Kruger yöntemi  şimdiye kadar Tüp Bebek te bir Yumurtayı dölleme için klinik öngörü değerlerine sahip olan tek morfoloji puanlama sistemidir.

Burada Spermler Aşağıdaki Kriterlere göre değerlendirilmektedir:

 

 

 

 

Kruger Testi Değerlendirmesi ;

Morfoloji % 15 ve üstü : Normal aralık, döllenme sansı yüksek.

Morfoloji % 5 – 14 :  Alt Optimum aralık, döllenme şansı düşük.

Morfoloji % 0 – 4 :  Çok düşük döllenme olasılığı. Tüp Bebek Mikroenjeksiyon gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;