Sükroz Hemoliz Testi Nedir ?

Sükroz Hemoliz Testi günümüzde hemen hemen kullanımı olmayan bir testtir. Sadece Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri olasılığı düşünülen hastaların değerlendirilmesi ve takibi amacıyla kullanılır.

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri, kırmızı kan hücrelerini kompleman sistemine hassas hale getiren, sonradan ortaya çıkan bir hastalıktır.

Kırmızı kan hücrelerini kompleman sistemine hassas hale getiren bu defektin karakteri tam olarak bilinmemekle birlikte, membran enzimlerinden biri olan yıkılım-hızlandırıcı faktörün (Decay accelarating factor-DAF) belirgin bir şekilde azalmasının hastalığın patogenezinden kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir.

DAF, C3 konvertaz enziminin yıkılımını hızlandırarak kompleman sisteminin aktivasyonunu inhibe eden bir enzimdir.

Hastalık genellikle genç erişkinlerde ortaya çıkar. Belirgin veya belirgin olmayan intravasküler Hemoglobinüri ile karakterizedir.

Tipik olarak hastaların % 25 kadarında noktürnal veya uyku ile ilişkili Hemoglobinüri görülür. Kan tablosunda genellikle normositik anemi dikkati çeker.

Retikülosit sayısı, Hemolitik anemilerde beklenen seviyeden daha düşük bulunur.

Bazen de demir kaybının etkisiyle mikrositer anemi de bulunabilir.

Tabloya bazen Trombositoz, bazen de Pansitopeni eşlik eder. Tablo bazen de Akut veya Kronik Miyeloid malinitelerle beraber ortaya çıkar.

Sükroz Hemoliz Testi Nedir ?

Sükroz Hemoliz Testi, asit ham testi ile birlikte uzun yıllar boyunca, PNH için tanı koydurucu bir test olarak kullanılmıştır. Testin neticesinin negatif çıkması PNH bulunma olasılığını büyük ölçüde ekarte eder.

Megaloblasik Anemiler ve Otoimmün Hemolitik Anemiler’de test sonucu yalancı pozitiflik gösterebilir.

Numune:

Hastadan ve aynı kan grubundan sağlıklı bir kişiden alınmış 3 ml EDTA’lı kan ve 5 ml serum.

Referans Aralığı:

Lizis :

% 5 ve altı Negatif

% 6-10 Şüpheli

% 10 ve üstü Pozitif