Total-Direkt-İndirekt Bilirübin Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

Bilirübin’ler başta Akut Hepatitler olmak üzere, Hepatosit hasarı yapan durumlar, Safra akımını engelleyen mekanik tıkanma veya diğer Kolestatik durumlarda kanda artan atık ürünlerdir.

Bilirubin üretimini artıran Hemolitik hastalıklar gibi durumların tanı ve tedavi takibinde de istenen testlerdir.

Bilirübin Nedir ?

Hem proteinlerinin yıkılmasıyla oluşan atık bir bileşiktir.

Hem proteinlerinin % 75-80’i Eritrositlerdeki Hemoglobin’den gelir.

Hem proteinlerinin kalan % 20-25’ini Sitokromlar, Myoglobin, Peroksidaz, Katalaz ve Triptofan pirolaz ve serbest hem oluşturur.

Normalde ömrünü tamamlayan Eritrositler her gün Retiküloendotelyal sistemde (RES, başlıca Karaciğer-Kemik iliği-Dalak) yıkılır, 6-7 gram Hemoglobin açığa çıkar.

 

Hemoglobinde yine RES’de yıkılır ve önce yeşil renkli Biliverdin, sonra sarı-turuncu Bilirübin oluşur.

RES hücrelerinden kana verilen bu Bilirübin’e İndirekt Bilirübin denir, suda çözünemez, kandaki Albümin’le taşınır ve Karaciğere alınır.

İndirekt Bilirübin Karaciğerde “sülfat” ve “glukuronik asit”le birleştirilir, buna Direkt (Konjuge) Bilirübin denir. Böylece zararlı etkileri azaltılmış ve idrarla atılması için suda çözünürlük kazandırılmış olur.

Direk Bilirübin Karaciğer’den Safra’ya, oradan da Barsağa atılır.

 

 

Barsakta büyük çoğunluğu bakteriler tarafından Mezobilirübinojen, Sterkobilinojen, Sterkobilin (dışkıya rengini bu verir) şeklinde dışkıyla atılır.

Mezobilirubinojen’in bir bölümü de “Ürobilinojen”e dönüştürülür. Ürobilinojen bağırsaklardan kana emilir.

Ürobilinojenin bir bölümü kan yoluyla yeniden Karaciğer’e gelip, yeniden Direkt Bilirubin’e dönüştürülerek Safra yoluyla Bağırsaklara tekrar atılır.

Kana girmiş olan Ürobilinojen’in bir bölümü ise Böbreklerden idrar yoluyla atılır. İdrar içinde atılan Ürobilinojen, kendiliğinden “Ürobilin” denilen maddeye dönüşür.

Total Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ?

Hepatosellüler hasar

Viral Hepatitler

Alkolik Hepatitler

Siroz

İnfeksiyoz Mononükleoz

Bazı ilaçlar

Obstrüktif sarılık

Safra Taşı

Safra yolu tümörleri

Pankreas tümörleri

Hemolitik nedenler (Kan nakli sonrası, Pernisiyöz anemi, Orak hücreli anemi, Transfüzyon reaksiyonları, Pulmoner emboli)

Nelson Sendromu

Crigler-Najjar sendromu

Dubin-Johnson sendromu

Rotor Sendromu

Eritroblastozis Fetalis

Konjestif Kalp Yetmezliği

Havuç-Yer elması yeme

Klorpromazin, Nikotinik asit gibi birçok ilaç

Uzamış açlık

İndirekt Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ?

Hemolitik Anemiler

Büyük Hematomlar

Hemorajik Pulmoner infarkt

Criggler-Najjar Sendromu

Gilbert Sendromu

Hipotiroidizm

Diyabetik anne çocuğu

Sepsis

Bilirübin Düşüklüğü Nedenleri ?

Numunenin 1 saat ışıkta durması

Çok yağlı yemekten sonra alınmış numunelerde

Numunede hava kabarcığı olması veya çalkalanması ile Bilirübin seviyeleri düşer.

 

 

Yenidoğanlarda Hiperbilirübinemi

Başlıca neden Hemolitik Anemiler ve Konjenital İkter (sarılık) dir.

Bilirübin yenidoğanlarda 5 mg/dl’yi geçerse sarılık semptomları görülür (yetişkinde bu sınır 2-2.5 mg/dl).

Artan Bilirübin sinir sistemine geçer ve nörotoksik etki yapar ki bu tabloya Kernikterus denir.

Ayrıca anne sütü ile beslenenlerde vitamin K düşüklüğü ile genelde 1 haftada düzelen sarılık olabilir, anne sütünün ayrıca Bilirübin’i konjuge eden enzimi inhibe ettiği ve Bilirübin’in barsaktan emilimini artırarak birikmesine yol açtığı saptanmıştır.

Yenidoğanlarda Total Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ?

Eritroblastozis Fetalis (Kan yuşmazlığı)

Galaktozemi

Sepsis

İnfeksiyonlar (Sifiliz, Toksoplazma, CMV)

Eritrosit Enzim defektleri (G6PDH, Pürivat kinaz, Sferositoz)

Subdural Hematom

Hemanjiom

Yenidoğanlarda İndirekt Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ?

Eritroblastozis Fetalis

Hipotiroidizm

Crigler-Najjar sendromu

Obstrüktif sarılık

Diyabetik anne çocuğu

Yenidoğanlarda Direkt Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ?

Safra yolu obstrüksiyonu

Neonatal Hepatitler

Sepsis

15 mg/dl ve üstünde mental retardasyon görülebilir

Bilirübin Nasıl Ölçülür ?

Koldan 10 saatlik açlık sonrası alınan kan bir tüpe konur ve serumu ayrılır.

Bu serum bir Biyokimya otoanalizörüne verilerek çalışılır.

Kan alındıktan sonra ışıktan korunmalı, çalkalanmamalı ve hava kabarcığı olmamalıdır.

Hemen çalışılmayacaksa ışıktan korunarak Buzdolabında (4C’de) saklanmalıdır.

Bilirübin için Referans Aralığı (Normal Değerler) Nedir ?

Yaş               Total Bilirubin (mg/dL)
0–2 gün        0.4–9
3–6 gün        0.4–16
7 gün–1 ay    0.4–10
2–3 ay           0.4–2
3 ay ve üstü   0.4–1.3
Yaş               Direkt Bilirubin (mg/dL)
0–7 gün               0.05–1
7 gün ve üstü      0.05–0.5

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !