Yara Kültürü Nedir, Nasıl Alınır ?

Yara Kültürü, özellikle hastalık yapan bakterilerin yol açtığı Deri veya derin dokulardaki yara enfeksiyonunu belirlemek, bakterinin varlığını saptamak ve ürediyse antibiyotik duyarlılık testini yapmak için yapılır.

Yara Kültürü Nasıl Alınır ?

Örnek alınacak bölgede önce Deri temizliği yapılır ve aspirasyon iğnesi ile vücut boşluğuna girilir. İğne içerisine sıvı çekilir. Örnek en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır.

Açık yaralardan akıntı varsa doğrudan silgiçle sürerek örnek alınıp en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Kapalı yara açılarak yada drene edilerek kültür istenecekse; önce Deri % 70’lik Alkol ile silinir ve Alkolün kuruması beklenir.

Büyük çıbanlarda injektör ile girilerek aspire edilir. Küçük lezyonlarda ise lansetle delinir ve örnek silgiç ile alınır. Örnek taşıma besiyeri (Stuart besiyeri, eküvyon tüpü) içine konularak laboratuvara gönderilir.

Yara Kültürü Nasıl Yapılır ?

Gelen örnek, bir EMB ve bir Kanlı Besiyeri’ne sürülerek seyrek ekilir. 37ºC’deki Etüve kaldırılır.

Bir sonraki gün üreyen bakterinin Hemoliz durumuna göre değerlendirilir. Gelen yara örneği öze ya da pipetle alınıp doğrudan bir lama sürülerek etil/metil alkolle tespit edilir; gramla boyanır.

Yara Kültürü Nasıl Değerlendirilir ?

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen bakterilere gram boyama yapılır.

Gram (+) koklara Katalaz ve Koagülaz bakılır. Her ikisi de (+) olan bakteriler S.aureus olarak bildirilir ve antibiyograma alınır.

Üreyen Katalaz (+) Koagülaz (-) gram (+) koklar KNS olarak değerlendirilir. Olası bulaş/non patojen bakteri olarak bildirilir.

Hemoliz yapmayan (γ) ve yarım (α) hemoliz yapan gram (+) koklar normal flora olarak bildirilir.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) basiller infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır.

Oksidaz (+) gram (-) basiller Psödomonas olarak, Oksidaz (-) basiller enterik bakteri (Stenotofomonas ve Asinetobacter) olarak değerlendirilir. Her iki durumda da antibiyogram yapılır.

Üreyen gram (+) basiller Difteroid olarak değerlendirilir ve patojen kabul edilmezler.

Ekilen besiyerlerinde üreyen Mayalar gram boyamada saptanırsa Candida Albicans olabilir. Direkt preparatlarda ve besiyerlerinde Mantarların hifa yapıları da izlenebilir. Hastanın klinik durumu öğrenilerek bunlar yorumlanmalıdır.

Örnek geri çevirme nedeni:

Steril koşullarda alınmayan örnekler çalışmaya alınmazlar.